AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı besiyeri ve ortam sağlayıcıları alınacaktır

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038250
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/374321
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 GRUP (22 KALEM)TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BESİYERİ VE ORTAM SAĞLAYICILARI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu Merkez Kampüs Aytepe AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

4 GRUP(22 KALEM)TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BESİYERİ VE ORTAM SAĞLAYICILARI ALIM İHALESİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

4 GRUP(22 KALEM)TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BESİYERİ ve ORTAM SAĞLAYICILARI ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/374321
1-İdarenin
a) Adresi : ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2564441256 - 2562124206
c) Elektronik Posta Adresi : hastane.ihale@adu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 GRUP (22 KALEM)TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BESİYERİ VE ORTAM SAĞLAYICILARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ADÜ UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ AYNİYAT BİRİMİ
c) Teslim tarihi : -Sözleşmeye müteakip 7 Gün içinde işe başlanacak olup,malzemeler hastanemizin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. -İhaledeki malzemelerin 30.06.2020 tarihine kadar tamamı teslim edilecektir. -Malzemelerin tesliminde,Firma soğuk zincir koşullarında transferi sağlanması gereken ürünü soğuk zincir koşullarına göre transferini sağlayacaktır. Soğuk zincir koşullarında nakliyesini yapmamasının tespiti durumunda gönderilen malzemeler iade edilecek ve ihale miktarlarından düşülmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu Merkez Kampüs Aytepe AYDIN
b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan tüm sarf malzemeler Ulusal Bilgi Bankasına/ÜTS kayıtlı olmalıdır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan sarf malzemeler CE veya FDA belgeli olmalıdır.
-1.GRUP MALZEME: KULLANIMA HAZIR BESIYERİ(1.-7. KALEMLER) ;
6.madde;Çikolata Besiyerinin içinde Haemophilus türü bakterilerin üremesini sağlamak için ISO vitalex veya POLYVİTEX benzeri katkı bulunduğuna dair belge.
2. GRUP MALZEME: TOZ BESIYERLERİ (8.-17. KALEMLER);
3.madde ;İmalat kontrol sertifikaları ya da ithal izin belgeleri bulunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif edilen malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu belgelemek için “Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi” verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.
-İhale sırasında teklif edilen;1.grup taki malzemelerin her birine 5' er adet , 3. ve 4. gruptaki malzemelerin her birine 2 'şer adet numune verilecektir. Numuneler kullanıcı tarafından değerlendirilecektir. Kullanıcı, numuneyi kullanım amacına uygun bulmadığı veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir. Kullanılan numuneler için (ihale o firmada kalmasa dahi) ücret talebinde bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan düşülmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Satın Alma (İhale Birimi) Merkez Kampüs Aytepe AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR