MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi mikrobiyoloji AD real time PCR testleri alınacaktır

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036361
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜR IŞIK 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
???????HAFSA SULTAN HASTANESİ
İhale Kayıt No
:
2019/371830
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
REAL TIME PCR TESTLERİ-6 KALEM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Odası Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası Uncubozköy Yunusemre MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
HAFSA SULTAN HASTANESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD REAL TIME PCR TESTLERİ ALIMI (KARŞ,CİH,KUL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/371830
1-İdarenin
a) Adresi : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası Uncubozköy Kampüs YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362337068 - 2362337100
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2@cbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
REAL TIME PCR TESTLERİ-6 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Ekleri
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren yerli malların 15 (onbeş) gün, ithal malların 45 (kırkbeş) gün içerisinde peyderpey teslimi, ancak 30/09/2021 tarihine kadar işin bitirilmesi gerekmektedir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Odası Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası Uncubozköy Yunusemre MANİSA
b) Tarihi ve saati : 03.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilecek kit ve cihazların Sağlık Bakanlığı ÜTS barkod kayıtları ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif verecek firmalar cihazın menşei hakkında bilgi verip belgelendirecektir. Teklif edilen kit ve cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Teknik şartname maddeleri tek tek ve sırasıyla cevaplanmalıdır.
2- Teklif verecek firmalar katalog, kullanım klavuzu ve kit prospektüslerini ihale dosyasında sunmalıdır.
3- Teklif veren firmalar önerilen sistemlerin teknik özelliklerini bir form üzerinde özetlemelidir. Bu formda sistemin adı, seri numarası, üretici firma adı, üretim yılı, önceden kullanıp kullanılmadığı, test kapasitesi ve hızı gibi bilgilerin yanı sıra diğer teknik özellikler de tanımlanmalıdır.
4- Yüklenici firma sistemde yer alacak cihazlar için Türkçe hazırlanmış günlük kullanım rehberi sunmalıdır.
5- Teklif edilen cihazların envanter kaydı olmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlar Açıklamalar Puan
Teknik değer Reaktiflerin ön hazırlık gerektirmemesi, 2
kullanıma hazır olması (çalışan manipülasyonunu
en aza indirmek için)
Teknik değer Teklif edilen nükleik asit ekstraksiyon sisteminin primer 5
tüp ile çalışabilmesi (örnek kontaminasyonunu en aza indirmek için)
Teknik değer Kullanıcı isteğine bağlı olarak sistemin kullanacağı başlangıç numune 5
hacimleri 500ul ya da daha aşağı miktarlarda olacak şekilde seçilebilmesi
(yeni doğan, bebek ve çocuklardan çalışma yapmayı mümkün kılmak için)
Teknik değer Teklif edilen ekstraksiyon cihazının bir defada en az 96 örneğin otomatik 3
izalosyonunu sağlaması (fazla örnek akışında daha hızlı sonuç vermek için)
Teknik değer İzolasyon cihazının aktif soğutucu sisteme sahip olması 5
Fiyat Avantajı %80
Fiyat dışı teknik unsurlar %20
Fiyat Puanı = (En düşük teklif / Kendi Fiyatı) x 80
Teknik unsur puanı= Fiyat dışı teknik unsurlardan alınan toplam puan
En avantajlı teklif = Fiyat Puanı + Teknik unsur puanı
Örnek hesaplama:
A firmasının ve B firmasının ihalede vermiş olduğu fiyat teklifi ve kit/cihaz
özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
A firması: Teklif ettiği toplam fiyat 600 TL, fiyat dışı unsurdan aldığı toplam puan 10
B firması: Teklif ettiği toplam fiyat 550 TL, fıyat dışı unsurda aldığı toplam puan 2
A firması için hesaplama: (550/600*80)+10 = 83.33
B firması için hesaplama: (550/550*80)+ 2 = 82.00
Sonuçta A firmasının toplam teklif fiyatı, değerlendirmede fiyat dışı kriterler
dikkate alındığında en yüksek puanı aldığı için A firması seçilecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası Uncubozköy Yunusemre MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR