ANKARA PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ

Tıbbi malzeme ve cerrahi alet seti satın alınacaktır

ANKARA PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981614
Şehir : Ankara / Pursaklar
Semt-Mahalle : MİMAR SİNAN MAH. / PURSAKLAR
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/174239
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
72 KALEM TIBBİ MALZEME VE CERRAHİ ALET SETİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mimar Sinan Mah.Çağatay Sok. No:39 Pursaklar/ANKARA, Pursaklar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HASTANESİ-ANKARA PURSAKLAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


72 KALEM TIBBİ MALZEME VE CERRAHİ ALET SETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/174239
1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Çağatay Sok. No:39 Pursaklar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125097000 - 3123103004
c) Elektronik Posta Adresi : emine.meral@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 72 KALEM TIBBİ MALZEME VE CERRAHİ ALET SETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastane Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ünitemizce ihtiyaç hasıl oldukça peyder pey verilecek siparişe müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. Ancak sözleşme süresi içerisinde ilgili malzemeler teslim edilmiş olacak ve iş sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mimar Sinan Mah.Çağatay Sok. No:39 Pursaklar/ANKARA, Pursaklar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB/ÜTS), “Sağlık Bakanlığınca onaylıdır” ibaresinin ve UBB kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
b-T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB/ÜTS) onaylı FİRMA BAYİ veya
ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
c- TITUBB’a kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
d-Yerli malı ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgeleri ihale dosyasında sunulacak ve üzerinde hangi kaleme ait olduğu yazılacaktır. Hangi kaleme ait olduğu belirtilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Yerli malı ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgeleri ihale dosyasında sunulacak ve üzerinde hangi kaleme ait olduğu yazılacaktır. Hangi kaleme ait olduğu belirtilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) İsteklilerin teklif ettikleri ürüne ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde TITUBB/ÜTS no, MARKA, YERLİ MALI olup olmadığı, yerli malı değilse MENŞEİ mutlaka yazmaları gerekmektedir.
c) İstekliler, Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde “Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı” (teknik şartnameye cevap) düzenleyecekler ve bu beyanı antetli kağıtlarına yazarak firma yetkilileri tarafından onaylı olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanında Teknik Şartname maddeleri aynen aktarılmayacak net bir ifadeyle Teknik Şartnamedeki maddelere uygun olduğunu ifade edecek şekilde ve teklif edilen ürünlerin Marka ve katalog sayfa numarasını belirtir bir liste halinde teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
d)Teklif edilecek cerrahi aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olcaktır,üretildiği çelik hammaddesinin türü ve sertlik değeri uluslar arası geçerliliği olan DIN 58298 /2010 normlarında blirtilen HRC Rockwel standartlarına göre olacaktır ve ihale dosyasında sunulacaktır.
e)İhale saatinden önce 1 adet numuneyi, kendilerinin hazırlamış olduğu teslim tutanağı ile birlikte Satın Alma Birimine teslim etmeleri zorunludur. Teslim edilen numunelerin üzerine kalem numaralarını yazacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pursaklar Devlet Hastanesi Satınalma Birimi, Mimar Sinan Mah.Çağatay Sok. No:39 Pursaklar/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mimar Sinan Mah.Çağatay Sok. No:39 Pursaklar/ANKARA, Pursaklar Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR