ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbı malzeme satın alınacaktır

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044832
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANAKKALE GÜNDEM 31.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/413818
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Kalem Kardiyoloji Tıbbi Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi (İhale Salonu) - Satınalma Servisi - Hamidiye Mh. Rauf Denktaş Cd. N:17/A Kepez / Çanakkale
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

8 KALEM KARDİYOLOJİ TIBBİ MALZEME
ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ

8 Kalem Kardiyoloji Tıbbi Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/413818

1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mh.Rauf Dentaş Caddesi No:17/A Kepez 17100 . ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862171098 - 2862133621
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma-17@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Kardiyoloji Tıbbi Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, İdarenin ilk siparişine istinaden siparişte belirtilen malzemeler 20 gün içerisinde teslim edilecektir. Malzemelerin tamamı İdarenin talebine göre partiler halinde sözleşme süresi boyunca teslim edilecektir. Yüklenici İdare tarafından kendisine verilen siparişleri 20 gün içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi (İhale Salonu) - Satınalma Servisi - Hamidiye Mh. Rauf Denktaş Cd. N:17/A Kepez / Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 24.09.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhaleye katılan firmalar, üretim hatası tespit edilen ve bu nedenle kullanılamayan ürünü bedelsiz değiştirmeyi ve miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt edecekler ve taahhüt belgesini teklif zarfında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İhaleye teklif verecek istekliler T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından(TITUBB/ÜTS) onaylı firma bayi veya ana bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler teklif ettikleri malzemelerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB/ÜTS/)onaylı barkod numaralarını ihale sıra numarası belirterek liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler için bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale konusu malzemeler için numune vereceklerdir. Numunelerin üzerinde firma adı ve hangi kaleme ait olduğu (kalem numarası) yazılı olacaktır. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale konusu malzemelere ait katalog veya broşürler ihale teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Katalog veya broşürler üzerinde malzemenin hangi kaleme ait olduğu yazılı olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi (Satınalma Servisi) - Hamidiye Mh. Rauf Denktaş Cd. N:17/A Kepez / Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR