İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi malzeme satın alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037618
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/361293
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı - Taşınır Mal Süreci ihtiyacı olan 93 Kalem Tıbbi Malzeme Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


93 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/361293

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı - Taşınır Mal Süreci ihtiyacı olan 93 Kalem Tıbbi Malzeme Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Tıbbi Malzeme Deposuna
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30.06.2020 tarihine kadar ilgili teknik şartnamede detayları yazıldığı üzere birimin istemiş olduğu tarih ve miktarlarda siparişi verildiği tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Tıbbi Malzeme Deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 05.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekliler 1 nolu kalem için Biosidal ürün ruhsatına sahip olmalı ve ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.2)İstekliler 40 ve 41 nolu kalemlerin 1 adet kateter polüretandan radyoopak kaliteli materyalden yapılmış olduğunu ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
3)İstekliler 93 nolu kalem için;
a)Biyouyumlu materyalden yapıldığını, metal parça ve lateks içermediğini ve Biyouyumluluk testlerini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
b)Teklif edilen markanın enfeksiyon güvenliği çalışmaları olduğunu ve bu çalışmaların en az 1 haftalık güvenliğe işaret ettiğini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
c)Teklif edilen markanın hasta kateter enfeksiyonlarını azalttığını gösteren in vivo çalışmaları olduğunu ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
4)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
5)Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / Bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifiyle birlikte sunmalıdır. Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmaların kapsamdışı yazılı beyanını ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
6)İstekliler idari şartnamenin 2.1/c bendindeki sut kodlarıyla, teklif ettikleri ürünlerin SGK https://medula.gov.tr/MedulaUbbSorgu/Pages/ubbBarkodSorgu.jfs'den sut koduyla, eşleşmiş olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunmalıdır.
7)Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, barkot no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no'su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm'den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.
-Ürün, tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değil ise TİTUBB sisteminden yapılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) NUMUNE:İstekliler;
a) 8, 20, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 53, 56, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 nolu kalemler için en az 1 adet numuneyi,
b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ve 93 nolu kalemler için en az 2 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. (Bu uygulama ''Muayene Kabul Komisyonu'' incelemesi yerine geçmez.) Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin AĞIZ BAKIM SETİ, BAĞLANTI HORTUMU OPAK MADDE İÇİN STANDART MF, DAMLA AYARLAYICI, EMİLEMEYEN TEK YÜZLÜ YAMA POLİPROPİLEN 15 X 10 CM, EMİLEMEYEN TEK YÜZLÜ YAMA POLİPROPİLEN 15 X 15 CM, EMİLEMEYEN TEK YÜZLÜ YAMA POLİPROPİLEN 30 X 30 CM, FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU EASY BREATH SET, FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU PEDİATRİK, FİLTRE BAKTERİ NEM TUTUCU YETİŞKİN, KİRSCHNER TELİ ÇELİK ÜÇGEN UÇLU 0,8 MM, KİRSCHNER TELİ ÇELİK ÜÇGEN UÇLU 1,0 MM, KİRSCHNER TELİ ÇELİK ÜÇGEN UÇLU 1,2 MM, İLEOSTOMİ/KOLOSTOMİ TORBASI ADAPTÖRÜ 60 MM, KOLOSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI ADAPTÖR İÇİN FİLTRE DAHİL 56-60 MM, KOLOSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI FİLTRE DAHİL 55-59 MM, TENDON SPACERSİLİCON ROD, HEMOFİLTRASYON SETİ M100 PRİZMAFLEX CİHAZ İÇİN, VEN VALFİ İĞNESİZ TEKLİ kısımlarında %7(yedi ), AİRWAY ORAL NO:0, AİRWAY ORAL NO:1, AİRWAY ORAL NO:2, AİRWAY ORAL NO:4, AİRWAY ORAL NO:5, ANESTEZİ DEVRESİ PEDİATRİK BALON, UZATMA HATTI VE MASKE, ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN BALON, UZATMA HATTI VE MASKE, ARTER KANÜLÜ SELDİNGER TEKNİĞİ İLE YERLEŞTİRİLEBİLEN 18 G 8 CM, ARTER KANÜLÜ SELDİNGER TEKNİĞİ İLE YERLEŞTİRİLEBİLEN 20 G 8 CM, BESLENME SONDASI PVC 10F, BESLENME SONDASI PVC 12F, BESLENME SONDASI PVC 5F, BESLENME SONDASI PVC 6F, BESLENME SONDASI PVC 8F, BİYOPSİ İĞNESİ DOKU ALAN OTOMATİK KENDİNDEN TABANCALI 16 G 160MM, CERRAHİ ELDİVEN STERİL PUDRALI NO: 7,5, CERRAHİ ELDİVEN STERİL PUDRALI NO: 8,0, CERRAHİ ELDİVEN STERİL PUDRASIZ NO: 8, GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMİ 2000 ML, GÖĞÜS TÜPÜ PVC DÜZ 28 F, İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 ML STERİL, İĞNE KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ 11 G 100MM, İĞNE KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ 13 G, KANÜL İNTRAVENÖZ KAPALI SİSTEM KORUMALI NO:20, KANÜL İNTRAVENÖZ KAPALI SİSTEM KORUMALI NO:22, KATETER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN 11-12 F 15-18 CM, KATETER HEMODİYALİZ GEÇİCİ PEDİATRİK İKİ LÜMENLİ 10 F 15 CM, KATETER HEMODİYALİZ GEÇİCİ PEDİATRİK İKİ LÜMENLİ 7 F 10 CM, KATETER HEMODİYALİZ GEÇİCİ PEDİATRİK İKİ LÜMENLİ 8 F 15 CM, KATETER HEMODİYALİZ GEÇİCİ PEDİATRİK İKİ LÜMENLİ 9 F 15 CM, KATETER İNFÜZYON SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 7 F, KATETER İNFÜZYON SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 7 F, KONTİNU EPİDURAL ANESTEZİ SETİ 16 G, KONTİNU EPİDURAL ANESTEZİ SETİ 18 G, KONTİNU EPİDURAL ANESTEZİ SETİ 20 G, MASKE ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI BÜYÜK BOY, MASKE ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI ORTA BOY, PORT BASINCA DAYANIKLI ERİŞKİN 8-8.5 F, PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 22 G 20 MM, SEPSİS SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ SPD MEMBRANI YETİŞKİN, MERSİLEN TAPE 65 MM İPLİK 30 CM TAPE 5 MM ½ YUVARLAK BLUNT POINT ÇİFT İĞNELİ SERKLAJ SÜTÜRÜ, TEKLİ DİSPOSABLE SOLUNUM DEVRESİ, SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ, FOLEY SONDA ISI PROBLU 18F, SONDA FOLEY İKİ YOLLU LATEX NO:12, SONDA FOLEY İKİ YOLLU LATEX NO:14, SONDA FOLEY İKİ YOLLU LATEX NO:16, SONDA FOLEY İKİ YOLLU LATEX NO:18, SONDA FOLEY İKİ YOLLU LATEX NO:20, SONDA FOLEY İKİ YOLLU LATEX NO:22, SONDA FOLEY İKİ YOLLU LATEX NO:6, SONDA FOLEY İKİ YOLLU LATEX NO:8, SONDA FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX NO:16, SONDA FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX NO:20, SONDA FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX NO:22, SONDA FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX NO:8, SONDA FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON PEDİATRİK NO:6, SONDA FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON PEDİATRİK NO:8, SONDA NAZOGASTRİK PVC NO:12, SONDA NAZOGASTRİK PVC NO:14, SPİNAL İĞNE QUINCKE UÇLU NO:22, SUNİ SOLUNUM ALET SETİ REZERVUARLI TEK KULLANIMLIK PVC NEONATAL MASKE NO: 0, TÜP ENDOTRAKEAL BALONLU NO: 2,5, TÜP ENDOTRAKEAL BALONLU NO: 4,5, TÜP ENDOTRAKEAL BALONLU NO: 7,5, TÜP ENDOTRAKEAL BALONLU NO: 9,5, TÜP ENDOTRAKEAL BALONSUZ NO: 2, TÜP ENDOTRAKEAL BALONSUZ NO: 2,5, TÜP ENDOTRAKEAL SPİRALLİ BALONLU NO: 3, TÜP ENDOTRAKEAL SPİRALLİ BALONLU NO: 3,5, TÜP ENDOTRAKEAL SPİRALLİ BALONLU NO: 4, TÜP ENDOTRAKEAL SPİRALLİ BALONLU NO: 4,5, TÜP ENDOTRAKEAL SPİRALLİ BALONLU NO: 5, TÜP ENDOTRAKEAL SPİRALLİ BALONLU NO: 6, TÜP ENDOTRAKEAL SPİRALLİ BALONLU NO: 8 kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar .Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR