ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Tıbbi malzeme satın alınacaktır

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00860633
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/419501
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Tıbbi Malzeme Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi Biriminde Kullanılmak Üzere Alınacak Olan Tıbbi Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/419501

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223387078 - 3223386045
c) Elektronik Posta Adresi : balcalisatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Tıbbi Malzeme Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ambarı Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihleri : İhale listesinde bulunan malzemeler, sözleşme tarihi ile 30.06.2019 tarihleri arasında idarece yazılı sipariş ile bildirilen miktarda ve yazılı siparişin yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü içerisinde, peyderpey teslim edilecektir. Muayene Komisyonunun toplanabilmesi için; yüklenici teslimatı gerçekleştirmeden 7(yedi) gün öncesinde idareden randevu alacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
b) Tarihi ve saati : 02.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İsteklilerin teklif verdikleri malzemeler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği istekliler "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ne sahip olmalı ve bu belgeyi ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
-İstekliler, teklif edecekleri sarf malzemeler ile verilecek cihaz ve/veya cihazlarda oluşabilecek tüm arızalara, en geç 24 saatte müdahale edeceklerine ve 48 saatte çözüm garantisi sağlayacaklarına ve arıza giderilinceye kadar çalışır vaziyette bir cihazı veya sistemi getireceklerine ilişkin yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
-İstekli firma; sarf malzemeleri ile teklif edecekleri cihazları, sözleşme tarihinden itibaren 18 ay süre ile idarenin kullanımına bırakacaklarına dair yazılı belgeyi; antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
-İstekliler, teklif edecekleri sarf malzemeler ile verilecek cihaz ve/veya cihazlara 7 gün 24 saat parça dahil yerinde üretici firmanın teknik destek garantisinin olduğunu tevsik (ispat) eden belgeyi antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
-İstekliler, teklif edecekleri sarf malzemeler ile verilecek cihaz ve/veya cihazların idarede kaldığı süre boyunca bakım, onarım ve yedek parça teminini ücretsiz olarak sağlayacaklarına ait belgeyi antetli, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
-İstekli tarafından teklif edilen ürün ve/veya cihazların geçerliliği olan ulusal standartlara veya dengi uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belge veya belgelerden (TSE- Türk Standartları Enstitüsü, FDA- Food and Drug Administration, CE- Certificate of Europe vb) en az birini teklif dosyasında sunmak zorundadır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İsteklilerin teklif verdikleri kalemler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği veya Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ise bu ürünlerin Ürün Takip Sistemi' ne (ÜTS) veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TITUBB) kayıtlı olması ve bu ürünlerin kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca isteklilerin de ÜTS' ye veya TITUBB' ye kayıtlı olmaları zorunludur. İstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün imalatçısının veya ithalatçısının bayii olduğuna dair ÜTS' ye veya TITUBB' ye kayıtlı olmalıdırlar.
-İsteklilerin, teklif verdikleri her malzemenin Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`nda (TITUBB) kayıtlı Barkod Numaralarını teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtmeleri zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünlerin ise kapsam dışı olduğu birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtilmelidir ve ürünün üreticisi veya ithalatçısının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı teklif zarfında sunulmalıdır. Ürünlerin Barkod Numaralarını veya kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğunu birim fiyat teklif cetvelinde belirtmeyen, ürünün üretici veya ithalatçısının kapsam dışı olduğuna dair beyanını teklif zarfında sunmayan isteklilerin o kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca verilen barkod numaralarının Ulusal Bilgi Bankasından kontrolü yapıldığında Sağlık Bakanlığı onayı yoksa bu teklifler değerlendirme dışı kalacaktır. Geçici barkod ile teklif edilen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu belirtecektir.
-04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile Kamu İhale Genel Tebliği’ne eklenen “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1’inci maddesine istinaden, ihaleye teklif sunan tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında adı, soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası belirtilen ortaklarının, ortaklık oranlarının son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi/gazetelerinin veya bu bilgileri gösteren belgelerin ihale teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.
-İstekliler “Teknik Şartnameye Cevap” başlığı altında teknik şartnamede yer alan her maddeye, teknik şartnamedeki sırasıyla cevapları ve açıklamaları içeren belgeyi, kaşeli ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır. Ayrıca; teknik şartnamenin her özelliği için orijinal kataloglar/dokümanlar üzerinden açık olarak cevap vermeli, bu cevaplar teknik şartnamede bahsi geçen ve teklif edilen cihaz ve ürünün bilgilerini içeren teknik dokümanlar üzerinde sıra numarası ile belirterek işaretlemelidir. İhale dokümanına uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
-İstekliler, teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla; 1-Eritrosit Filtreli entegre işlem Seti için 20 adet, 2-Transfer Torbası için 5 adet ve 3-Trombosit Konsantreleri için Lökosit Filtresi(Havuzlama Seti) için 5 adet numuneyi numune teslim tutanağı ile birlikte (en geç ihale tarih ve saatine kadar) kapalı kutu içerisinde Kan Merkezi birimine teslim etmek zorundadır. Kutu üzerine: istekli firmanın adı, içerisinde bulunan malzemenin adı, ebatları vb. bilgileri açık bir şekilde yazılacaktır. Numunesini teslim etmeyen, idare tarafından alındığı onaylanan numune teslim tutanağını teklif dosyasında sunmayan ya da teslim edilen numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin bu kalemlerdeki malzemeye sunmuş oldukları teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR