KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi malzeme satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00797449
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 04.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/212000
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
70 KALEM TIBBİ MALZEMEDEN OLUŞMAKTADIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ TOPLANTI SALONU UMUTTEPE KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 70 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/212000

1-İdarenin
a) Adresi : ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623038100 - 2623038034
c) Elektronik Posta Adresi : umittirpanci@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70 KALEM TIBBİ MALZEMEDEN OLUŞMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYNİYAT DEPOSU
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP KOÜ HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN RESMİ SİPARİŞE İSTİNADEN 15 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLİR. MALZEMELER KARGO İLE DEĞİL DİREKT OLARAK AYNİYAT SAYMANLIĞINA TESLİM EDİLMELİDİR. MALZEMELERİN TESLİMATI ÇARŞAMBA GÜNLERİ YAPILMAYACAKTIR. FATURAYA İHALE KAYIT NUMARASI 2018/212000 YAZILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ TOPLANTI SALONU UMUTTEPE KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 25.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İLGİLİ TÜM ÜRÜNLER SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017/1 SAYILI GENELGE HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMALIDIR. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017/1 SAYILI GENELGESİ GEREĞİ İSTEKLİLERİN, TC İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) VEYA UTS KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. İSTEKLİLERİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN VE/VEYA CİHAZIN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİKÇİ FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA, ÜRÜNÜN VE/VEYA CİHAZIN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİİ OLDUĞUNA DAİR TİTUBB VEYA UTS KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. AYRICA UBB KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN; UBB ÜRÜN KODLARI TEKLİFLERDE YAZILI OLMALIDIR. ONAYLI OLMAYAN ÜRÜNLER VE/VEYA CİHAZLAR DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
2. FİRMA TEKLİF VERDİĞİ KALEME AİT BARKODLA İLGİLİ FİRMA BAYİİ KODUNU VEYA ANABAYİ KODUNU VEYA TEDARİKÇİ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGELERİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMALIDIR. AYRICA UBB KAPSAMINDA OLAN İHALE KALEMLERİNE AİT "SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLIDIR" SAYFALARININ ÇIKTILARI İHALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.
3. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017/1 SAYILI GENELGESİ GEREĞİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ İHALE KONUSU KİTLERİN VE/VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERİN TİTUBB DA TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR. İSTEKLİLER TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ AT BELGELERİNİ (CE/EC SERTİFİKALARI, UYGUNLUK BEYANI) İBRAZ ETMELERİ İSTENMEYECEKTİR.
4. ÖZELLİKLE GENEL LABORATUVAR AMAÇLI CİHAZLAR OLMAK ÜZERE TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER VE/VEYA CİHAZLAR İÇİN TİTUBB KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMAYACAK VE BU ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİCİNİN VEYA İTHALATÇININ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYANI ESAS ALINACAKTIR.
5. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017/1 SAYILI GENELGESİ GEREĞİ, TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA TEKLİF EDİLEN İLGİLİ TIBBİ CİHAZIN www.iegm.gov.tr ADRESİNDEN UYARI SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE TAKİPLERİ YAPILACAKTIR
6. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN 2017 TARİHLİ 2017/1SAYILI GENELGE GEREĞİ KİT VEYA SARF KARŞILIĞI KULLANILMAK ÜZERE ALIMINA KARAR VERİLECEK CİHAZLAR 10(ON) YAŞINI GEÇMEYECEKTİR.
7. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN 2017 TARİHLİ 2017/1 SAYILI GENELGE GEREĞİ KİTLER VE SARF MALZEMELERİ "VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ"NE UYGUN ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞ VEYA İTHAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin numuneleri 2(iki) adet orjinal ambalajında, bir tutanak ile birlikte ihale günü satınalma bürosuna teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde Firma Adı, Malzemenin İhale Sıra Numarası, İKN su belirtilecektir. Numunesi olmayan firmaların ilgili kalemleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca firmalar teklif edecekleri ürünlere ait tanıtıcı orjinal katalogları, katalogların türkçe tercümelerini teklif mektuplarına ekleyeceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK SATINALMA BÜROSU UMUTTEPE KOCAELİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ZİRAAT BANKASI DERİNCE ŞUBESİ TR19 0001 0005 5413 2216 1950 01yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ SATINALMA BÜROSU UMUTTEPE KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR