AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tıbbi malzeme, sarf malzeme ve biyosidal ürün satın alınacaktır

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960876
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/113008
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
47 KALEM MEDİKAL, MEDİKAL SARF MALZEME VE SARF MALZEME İLE BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AVCILAR BELEDİYESİ MERKEZ HİZMET BİNASI SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ MALZEME, SARF MALZEME VE BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


MEDİKAL, MEDİKAL SARF VE SARF MALZEME İLE BİYOSİDAL ÜRÜN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/113008

1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ KARAYOLLARI MEVKİİ AVCILAR BELEDİYESİ ŞANTİYESİ AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126945391 - 2126956227
c) Elektronik Posta Adresi : veteriner@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 47 KALEM MEDİKAL, MEDİKAL SARF MALZEME VE SARF MALZEME İLE BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ E-5 KUZEY YANYOL ÜZERİNDE BULUNAN VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMAT YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : MALLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞPALA MAH.E-5 YANYOL ÜZERİNDE BULUNAN ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AVCILAR BELEDİYESİ MERKEZ HİZMET BİNASI SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Genel ilaçlamada kullanılacak olan Biosidal ilaçların (Larvasit, Açık alan, Kapalı alan, Fare yemi, Karasinek Yemi v.s.) tamamının Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş Biyosidal Ürün ruhsatnamesi ve etiket onayı ile ruhsat sahibi firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
2- Larvasit ile ilgili, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş etiket onayı idareye ihalede sunulması zorunludur.
3- Açık alan ilacı ile ilgili, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş etiket onayı idareye ihalede sunulması zorunludur.
4- Kapalı alan ilacı ile ilgili, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş etiket onayı idareye ihalede sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AVCILAR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR