KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi malzeme alınacaktır

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180849
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/315062
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
36 KALEM ÜROLOJİ A.D.TIBBİ MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK SATINALMA BÜROSU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

36 KALEM ÜROLOJİ ADTIBBİ MALZEME ALIMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

36 KALEM ÜROLOJİ ADTIBBİ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/315062

1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623037146 - 2623038034
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 36 KALEM ÜROLOJİ ADTIBBİ MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 36 KALEM ÜROLOJİ A.D.TIBBİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYNİYAT DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : İlk teslimat taraflarca sözleşmenin imzalanmasından sonra sipariş üzerine 15 gün içinde yapılacak olup kalanı yine idarenin ihtiyacına göre sipariş üzerine pey der pey teslim edilecek ve teslim süresi 15 gün olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte başlar


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK SATINALMA BÜROSU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2019/19 sayılı Genelgesi gereği Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında,hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, isteklilerin ÜTS de firma kaydı aranacaktır. Belgenin dosyada sunulması zorunludur. (FİRMA KAYDI BİLGİLERİ YETERLİLİK BİLGİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINA VEYA YETERLİLİK BİLGİ TABLOSU DİĞER KISMINA EKLENEREK BELİRTİLMELİDİR.) Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu ‘Kayıtlı’ veya ‘Sistemde Tekil Ürün Var’ şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır.
2- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2019/19 sayılı Genelgesi gereği isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü Belgeleri(EC Sertifikaları,Uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir.Özellikle genel laboratuvar amaçlı cihazlar olmak üzere Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
3- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) nın KAPSAM DIŞI beyanı ve belgesi esas alınacaktır. Belgenin dosyada sunulması zorunludur. (KAPSAM DIŞI OLANLAR BİLGİLERİNİ YETERLİLİK BİLGİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINA VEYA YETERLİLİK BİLGİ TABLOSU DİĞER KISMINA EKLEYEREK BELİRTMELİDİRLER)
4- Teklif edilen (kapsam dışı beyanı olmayan) ürünlerin ÜTS 'de kayıtlı UBB lerinin belirtilmesi / çıktılarının dosyada sunulması zorunludur. (UBB BİLGİLERİ YETERLİLİK BİLGİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINA VEYA YETERLİLİK BİLGİ TABLOSU DİĞER KISMINA EKLENEREK BELİRTİLMELİDİR.)
5- Teslim edilecek ürünlerin (KAPSAM DIŞI BEYANI OLMAYAN) tamamında güncel UBB barkod numaralarının bulunması zorunludur. (Paket içindeki ürünlerde dahil).
6- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için İsteklinin"Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği' kapsamında "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"ni dosyada sunması zorunludur. (BELGE BİLGİLERİ YETERLİLİK BİLGİ TABLOSU 7.1.I MADDESİ KISMINA VEYA YETERLİLİK BİLGİ TABLOSU DİĞER KISMINA EKLENEREK BELİRTİLMELİDİR.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR