DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HST.

Tıbbi malzeme alınacaktır

DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HST.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/438346
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı işi 1 kalem yedek parça ve 1 kalem kimyevi malzeme 1-NST PROBU ÇOCUK KALP SESİ 10 ADET 2-YIKAMA/DEZENFEKSİYON CİHAZI İÇİN SIVI DETERJAN 1.000 LT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BAGCILAR MAHALLESI SANLIURFAYOLU 7.KM 21060 BAĞLAR DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM TIBBİ MALZEME
DOĞUMEVİ HASTANESİ -DİYARBAKIR KADIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 Kalem Tıbbi Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/438346

1-İdarenin
a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI SANLIURFAYOLU 7.KM 21060 BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122519125 - 4122512129
c) Elektronik Posta Adresi : ddhsatinalma@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı işi 1 kalem yedek parça ve 1 kalem kimyevi malzeme 1-NST PROBU ÇOCUK KALP SESİ 10 ADET 2-YIKAMA/DEZENFEKSİYON CİHAZI İÇİN SIVI DETERJAN 1.000 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Biyomedikal Ambar Birimine.
c) Teslim tarihi : Hastanemiz ilgili Ambar Birimine teknik şartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda ilgili Ambar biriminin ihtiyacı doğrultusunda ihtiyaçlar firmaya bildirildikten sonra en geç 5 gün içerisinde yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri mesai saatleri içinde peyder pey teslim edilecektir. Ambar birimi gerekli görürse yüklenicinin uhdesinde kalan tüm malzemeleri bir defaten isteyebilir ve yüklenici bunu kabul etmiş sayılır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BAGCILAR MAHALLESI SANLIURFAYOLU 7.KM 21060 BAĞLAR DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 18.09.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir. Tıbbi Malzemeler "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden teklif edilen tıbbi malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı teklif mektuplarında veya ihale dosyasında (ürünün markası , UBB barkod nosu firma ve/veya bayi tanımlayıcı numaraları) sunulmalıdır.
Tıbbi Cihaz yönetmelikleri uyarınca herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamında olup, olmadığına üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden Tıbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamı dışında kalan ürünler için ise üreticinin /ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup, beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin teknik şartnameye birebir uygun olarak teknik şartnamede belirtilen şekilde numunelerini (İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde birden fazla numune isteyebilir.) teklif dosyası ile birlikte teslim edeceklerdir. Teknik şartnamede numune istenen kalemler için; teslim edilmeyen numunelerin teklifleri geçerli sayılmayacaktır. Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri (numunelerin üstüne kaçıncı kaleme ait malzeme olduğu ve firmanın adı yazılmalıdır.)
İstekliler(Firmalar ) numuneleri , ihale saatinden önce teklif zarflarını teslim ederken numune teslim tutanağı listesi ile birlikte vermelidir. Liste 2(iki) nusha şeklinde, sıra no ve malzeme ismi belirtilecek şekilde ve firma tarafından imzalı kaşeli olacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bir nushası numunelerle birlikte teslim edilip diğer nushası kendilerinde (firmada) kalacak şekilde düzenlenmelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin NST PROBU ÇOCUK KALP SESİ, YIKAMA/DEZENFEKSİYON CİHAZI İÇİN SIVI DETERJAN kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR KADIN DOĞUM ve ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ B-BLOK 6. KAT SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAGCILAR MAHALLESI SANLIURFAYOLU 7.KM 21060 BAĞLAR DİYARBAKIR- SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR