SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tıbbi ilaç satın alınacaktır

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069337
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 23.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/526237
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
81 kalem veterinerlik hizmetlerinde kullanmak için tıbbi ilaç alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nalbant çeşme 5.sk. No:41 Sarıyer/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZ VETERİNERLİK (HAYVANLARIN TEDAVİ VE BAKIMLARI İÇİN) HİZMETLERİNDE (KISIRKAYA, BAHÇEKÖY KLİNİKLERİNDE) KULLANMAK İÇİN MUHTELİF TIBBİ İLAÇ ALIMI

SARIYER BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Belediyemiz veterinerlik (hayvanların tedavi ve bakımları için) hizmetlerinde (Kısırkaya, Bahçeköy kliniklerinde) kullanmak için muhtelif tıbbi ilaç alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/526237

1-İdarenin
a) Adresi : Pınar Mh. Günyüzü Cad. No:2 34450 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4441722 - 2122424105
c) Elektronik Posta Adresi : ulasim@sariyer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 81 kalem veterinerlik hizmetlerinde kullanmak için tıbbi ilaç alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sarıyer/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : . İşe başlama tarihinden sonra 30 takvim günü içinde ürünler teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nalbant çeşme 5.sk. No:41 Sarıyer/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 07.11.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yüklenici 24.12.2011 tarihli 28152 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre veteriner ecza deposu ruhsatına sahip olmalıdır. Ruhsatının asıl veya noter onaylı örneğini teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ile birlikte “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teknik şartnameye uygunluğunu cevaplandıran yazılı açıklamalarını imzalı ve kaşeli olarak sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nalbant çeşme 5.sk. No:41 Sarıyer/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR