İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

Tıbbi gaz satın alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156013
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/155326
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 KALEM TIBBİ GAZ TEMİNİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

16 KALEM TIBBİ GAZ TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

16 KALEM TIBBİ GAZ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/155326

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143010
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 KALEM TIBBİ GAZ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı - Muhtelif Birimlerine
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip tamamı 31/12/2020 tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 9 nolu kalem için sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin ihtiyaç ve talebi üzerine 2 (iki) gün içerisinde aralıklarla teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 16.04.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1,2,3 NOLU KALEMLER İÇİN ;
1- İstekli, üretici ise, Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
2- İstekli dolum bayisi ise, bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
3- İstekli dolum bayisi ise, Sağlık Bakanlığı'ndan kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
4- İstekli dolum bayisi ise, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit depolama ve dağıtım izin belgesini,
5- İstekli dolum bayisi ise, üretici firmanın yetkili bayısı olduğuna dair resmi belgeyi ,
6- İstekli satış bayisi ise, bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen üretim ve azotprotoksit dolum izin belgesini
7- İstekli satış bayisi ise, Sağlık Bakanlığından ya da İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit depolama ve dağıtım izin belgesini,
8- İstekli satış bayisi ise, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair resmi belgeyi,
9- İstekli üretici ise iyi imalat uygulamaları (Good Manufacturing Practice -GMP) belgesini ,
10- İstekli bayii ise bayisi olduğu üretici firmanın iyi imalat uygulamaları (Good Manufacturing Practice - GMP) belgesini,
11-İstekli firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş "Mesul Müdürlük" belgesini,
ihale dosyasında sunacaktır.
2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16 NOLU KALEMLER İÇİN;
-- İstekli firma Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığından alınan Basınçlı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 NOLU KALEMLER İÇİN;
-- İstekli firma TS EN 11169 veya TS EN 9809-01 tüp sertifikasını ihale dosyasında sunacaktır.
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 NOLU KALEMLER İÇİN ;
İstekli; firmanın bayii ise bayii olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
9 NOLU KALEM İÇİN;
*İstekli firma, TS EN 1968 Basınçlı kaplar periyodik muayene ve yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
*İstekli, Sanayi Bakanlığınca verilmiş muayene, deney ve bakım yeterlilik belgesine sahip olmalıdır ve ihale dosyasında sunmalıdır.
10 NOLU KALEM İÇİN;
Taşınabilir Likit Oksijen Sistemi için, Cihazın EC uygunluk sertifikası teklif ile birlikte komisyona sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli firma, kendi koşulunu sağlayan Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesine sahip olacak, belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesinin ve çevre yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR