MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi gaz satın alınacaktır

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887708
Şehir : Mersin / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEY 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/534960
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kalem Tıbbi Gaz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.11.2018 - 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlük Toplantı Odası Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR


MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİMEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi için 2 Kalem Tıbbi Gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2018/534960
1-İdarenin
a) Adı: MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
b) Adresi: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 YENİŞEHİR/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası: 3243410638 - 3243412048
ç) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@mersin.edu.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres: Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü - Yenişehir Kampüsü C Blok K:1 33160 Yenişehir / MERSİN
e) İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu işin/alımın
a) Adı: MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi için 2 Kalem Tıbbi Gaz
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kalem Tıbbi Gaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi: Tıbbi gazlar sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar İdarenin istediği tarih ve miktarlarda peyderpey teslim edilecektir. Çeşitli sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamadığı durumlarda da malın tamamı 31.12.2019 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.11.2018 - 10:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı: 27.11.2018 10:00 - 27.11.2018 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat: 27.11.2018 - 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlük Toplantı Odası Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / MERSİN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  1. İstekliler teklif verecekleri her bir kalem için; üretici iseler Sağlık Bakanlığı' nca düzenlenmiş Medikal Gaz Üretim ve/veya Dolum İzin Belgesini; Bayi iseler bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı' nca düzenlenmiş Medikal Gaz Üretim ve/veya Dolum İzin Belgesini sunacaklardır.
  2. İstekliler teklif verecekleri kalemler için, İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenmiş Medikal Gaz Depolama-Dağıtım İzin belgesini sunacaklardır.
  3. İstekliler medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a-) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b-) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c-) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç-) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d-) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

  1. İstekliler tüplerin TS EN ISO 9809-1 serisi standarda uygunluğunu belgeleyen TSE Standarda Uygunluk Belgesi' ne veya 02.11.2015 tarihli ve 29520 sayılı Resmi Gazete' de Onaylanmış Kuruluş olarak akreditasyonu yenilenen Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinden alınmış uygunluk değerlendirme belgesine sahip olacak ve bu belgeleri sunacaktır.
  2. Azot Prodoksit (Narkoz) gazı için teklif verecek istekliler, Türk ve Avrupa farmakopilerine uygunluğunu belgeleyen TSE Kalite Uygunluk Belgesini sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR