MERSİN ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi gaz satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00815274
Şehir : Mersin / Toroslar
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 31.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/257853
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ -Korukent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 64 Toroslar - TOROSLAR / MERSİN -SATIN ALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR
ŞEHİR HASTANESİ-MERSİN SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


8 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/257853
1-İdarenin
a) Adresi : Korukent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 64 Toroslar TOROSLAR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242251000 - 3242251022
c) Elektronik Posta Adresi : sh33.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MERSİN ŞEHİR HASTANESİ TIBBİ SARF MALZEME DEPOSU
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzlandıktan sonra 3 (üç) iş günü içerisinde işe başlanacaktır.İlgili deponun siparişi üzerine peyder pey veya tamamı teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MERSİN ŞEHİR HASTANESİ -Korukent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 64 Toroslar - TOROSLAR / MERSİN -SATIN ALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 22.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli firma,medikal amaçlı üretim, dolum ve/veya depolama ve dağım izin belgesini ihale dosyası içinde sunulacaktır. bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.
a) Ürretici ise Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı gazların üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
b) Dolum bayisi ise, bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı gazların üretim,dolum,depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığı'ndan kendi adına almış olduğu medikal amaçlı belgesini,Sağlık Bakanlığı'ndan kendi adına almış olduğu medikal amaçlı gazların dolum,depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı gazların depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair,ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,
c)Satış bayisi ise , bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı gazların depolama ve dağıtım izin belgesini,bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair,ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,ihale komisyonuna ibraz edecektir.
* İstekli firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan , Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERSİN ŞEHİR HASTANESİ -Korukent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 64 Toroslar - TOROSLAR / MERSİN -SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERSİN ŞEHİR HASTANESİ -Korukent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 64 Toroslar - TOROSLAR / MERSİN -SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR