AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi gaz satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00742429
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 26.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/19335
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.02.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DERVİŞPAŞA MAH. DR. MAHMUT HOCA CAD. NO:26 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ SATINALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AFYONKARAHİSAR, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, BOLVADİN, ÇAY, DİNAR, EMİRDAĞ, İSCEHİSAR, SANDIKLI, SİNANPAŞA VE ŞUHUT DEVLET HASTANELERİ İÇİN 5 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/19335
1-İdarenin
a) Adresi : DERVİŞPAŞA MAH. DR. MAHMUT HOCA CAD. NO:26 03200 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 272 444 04 30 / 378 - 272 214 08 34
c) Elektronik Posta Adresi : hsk_dss_afyon@outlook.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bolvadin Devlet Hastanesi Çay Devlet Hastanesi Dinar Devlet Hastanesi Emirdağ Devlet Hastanesi İscehisar Devlet Hastanesi Sandıklı Devlet Hastanesi Sinanpaşa Devlet Hastanesi Şuhut Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip dağılım listesinde belirtilen Hastanelerin talepleri doğrultusunda peyderpey teslimat yapılacaktır. Siparişi verilen gazlar, ilgili hastanenin talebinden itibaren Acil durumlarda en geç 24 (yirmi dört) saat içinde, normal talepte 3 (üç) gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DERVİŞPAŞA MAH. DR. MAHMUT HOCA CAD. NO:26 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 16.02.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekliler; teklif verdiği kalem ile ilgili teknik şartnamede belirtilen TSE uygunluk ve imalat yeterlilik belgelerini teklif dosyası ile birlikte sunacaktır.
2- Medikal Oksijen Gazı İçin;
İstekliler üretici ise; Medikal amaçlı gaz üretim ve dolumuna dair Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş medikal amaçlı gaz üretim izin belgesi.
İstekliler üretici değil bayi ise; Üreticiye ait izin belgesi ile kendisine ait medikal amaçlı gaz dolumu, depolama ve dağıtımına yönelik medikal gaz izin belgesini ve üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belge teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yerli Malı Belgesi: Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi ve hangi kalem için yerli malı teklif edildiğini belirten bir liste ihale dosyasında sunulacaktır. Hangi kalem için Yerli malı teklif edildiği belirtilmez ise; belirtilmeyen kalemler için istekliler yerli malı fiyat avantajından yararlanamayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA YAPILAN HER TÜRLÜ TIBBİ GAZ SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DERVİŞPAŞA MAH. DR. MAHMUT HOCA CAD. NO:26 - MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR