İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi gaz alınacaktır

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907482
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/592193
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 KISIM TIBBİ GAZ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Mithatpaşa Cad. No:56 İnciraltı Kampüsü Balçova İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


2019 YILI TIBBİ GAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/592193

1-İdarenin
a) Adresi : Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi 1606 35340 BALÇOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324122412 - 2324122427
c) Elektronik Posta Adresi : dsi@deu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 KISIM TIBBİ GAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Teknik Malzeme (Atölye) Deposu
c) Teslim tarihi : Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasını müteakip mal alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen Yönetmelik hükümleri gereğince ve teknik şartnamede istenilen özelliklerde olmak üzere kendisine veya tebligat için gösterdiği faks numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak resmi sipariş yazısına istinaden teslim tarihinde teslim etmek kaydıyla malzemenin tamamını 31/12/2019 tarihine kadar peyder pey teslim edecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Mithatpaşa Cad. No:56 İnciraltı Kampüsü Balçova İZMİR
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici istenildiğinde tüplerin bağlantıları için gerekli ana rekorları ve contaları ücretsiz getirecektir.(TS-TSE satndartlarına uygun)
Yüklenici, tüplerin basınç testi ve periyodik muayenelerini yaptıracaktır ve bu işin bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli Sağlık Bakanlığı’ndan medikal amaçla O2 üretmeye izin verildiğine dair belgeye sahip olacaktır.Belgenin aslı ya da noter onaylı sureti ihale dosyasında bulunacaktır.İstekli TS11169 ISO 4705,TS 3402, TS 1519 ISO 4706 VE TS 1520 EN 849 standartlarına uygun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’nün 18.10.1993 tarihi sonrasına ait yetki belgesine sahip olacak ve belgenin aslını ya da noter onaylı suretini ihale dosyası ile sunacaktır.İstekli tüm ürünler için TSE belgesine sahip olacak ve belgenin aslı yada noter onaylı suretini ihale dosyası ile birlikte teslim edecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR