ANTALYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Tıbbi diş malzemesi ile revir için sağlık malzemesi alımı yapılacaktır

ANTALYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200162
Şehir : Antalya / Döşemealtı
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 28.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/387169
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
67 KALEM TIBBİ DİŞ MALZEMESİ İLE 49 KALEM REVİR İÇİN SAĞLIK MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/MERKEZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ANTALYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU DÖŞEMEALTI / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ DİŞ MALZEMESİ İLE REVİR İÇİN SAĞLIK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ANTALYA L TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU

67 KALEM TIBBİ DİŞ MALZEMESİ İLE 49 KALEM REVİR İÇİN SAĞLIK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/387169
1-İdarenin
a) Adresi : KÖMÜRCÜLER MAH. 2711 SK. NO:6 07190 DÖŞEMEALTI DÖŞEMEALTI/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2424231360 - 2424231344
c) Elektronik Posta Adresi : antalya.ltcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 67 KALEM TIBBİ DİŞ MALZEMESİ İLE 49 KALEM REVİR İÇİN SAĞLIK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ANTALYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP MAL ALIMI İŞİ EN GEÇ BİR AY İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR.. (MONTAJ DAHİL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANTALYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU DÖŞEMEALTI / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 19.08.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif verecek olan aday veya İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)' a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)' ye kaydı aranacaktır. Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.
-İstekliler teklif etmiş oldukları malzemelerin TİTUBB/ UTS ye kayıtlı olduğunu gösteren belgelerin çıktılarını ihale dosyasına "SIRA NUMARASI ÜZERİNE YAZILARAK" teklif dosyasında sunulacaktır. Çıktısı olmayan kısımlar ile çıktının üzerinde sıra numarası belirtilmeyen kısımlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
-TİTUBB/ UTS kapsamında olmayan kalemler içinde malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgelerin ihale zarfında sunulması gerekmektedir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN CİHAZ, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TITUBB) KAYIT BELGESİNE HAİZ OLMALI
2- TITUBB' DA "SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR" İBARESİ BULUNMALIDIR. BU HUSUS, İHALEDE DE BELGELENMELİDİR.
3- SAĞLIK BAKANLIĞI ONAY TARİHİ EN GEÇ İHALE TARİHİ İTİBARİ İLE OLMALIDIR.
4 - TEKLİF VEREN İSTEKLİLERE VERİLMİŞ YETKİ BELGESİ TEKLİFE EKLENECEKTİR. (TITUBB BAYİ BİLGİ FORMU)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER, TEKLİFİ İLE BİRLİKTE CİHAZIN ORJİNAL TANITIM TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ HER MADDENİN CEVABININ BULUNABİLECEĞİ YETERLİLİKTE DÖKÜMANLARINI (KATOLOG VS.) VERMELİDİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ DÖŞEMEALTI / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR