GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HST. BAŞTABİPLİĞİ

Tıbbi demirbaş alım ihalesi

GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HST. BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00336834
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP DOĞUŞ 17.05.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/175633
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (Full Hd Artroskopi Sistemi 1 Set)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.06.2016 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -25 ARALIK GAZİANTEP SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

1 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (Full Hd Artroskopi Sistemi 1 Set) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/175633

1-İdarenin

a) Adresi

:

SARIGÜLLÜK MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK BULVARI 41 27060 SARIGÜLLÜK ŞEHİTKÂMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

3423382525 - 3423389597

c) Elektronik Posta Adresi

:

25araliksatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (Full Hd Artroskopi Sistemi 1 Set)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

25 ARALIK DEVLET HASTANESİ AMBAR AYNİYAT BİRİMİNE TESLİM EDİLECEK VE İDAREMİZİN BELİRLEDİĞİ YERE KURULACAKTIR.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü içinde cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SARIGÜLLÜK MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO 41 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati

:

08.06.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif edilen cihazın en az 2 (iki) yıl garantili olacağına dair belge. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 (on) yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecektir.

4.3.4.

4.3.4.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamına giren malzemeler için isteklilerin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nce 01.03.2010 tarihinde 8310 sayılı yazı ile yayınlanan 2010/11 numaralı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemler hakkındaki genelgesi gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmak zorundadır.

TİTUBB kayıtları mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmalı; tedarikçi firmalar, bayileri yönetmelik kapsamında olup teklif verilen tüm ürünler ihale tarihi itibariyle TİTUBB ´ da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmadır.

İstekli firmalar ihale teklif zarfında teklif ettikleri ürünlerin TİTUBB kayıtlarına ilişkin barkod numaralarını ve kayıtlarını gösteren TİTUBB kayıt çıktılarını kaşeleyip koyacaklardır. Teklif veren istekli ürünü satmaya yetkili bayi ise bunu TİTUBB kayıtları üzerinde de belgelendirecektir. (Bu kayıtların kontrolü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası resmi internet sitesinden yapılacaktır)
Mevzuata göre TİTUBB ‘a kayıt olması gerektiği halde ürün numarası sunulmayan veya yanlış sunulan ürünler için isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal kataloglarını veya fotoğraflarını veya benzeri tanıtım materyallerini ihale dosya içerisinde sunulması zorunludur. Başka bir dilde sunulan kataloglar, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüman esas alınır. Teknik Şartname özellikleri katologlarda işaretlenmelidir.

b) İhale komisyonu tarafından, teklif edilen cihazların teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için ihale sürecinde demonstrasyon talebinde bulunulabilir. İstekliye demonstrasyon talebi yazılı olarak yapılır. Demonstrasyon talebin istekliye tebliğinden itibaren 3(üç) iş günü içinde istekli tarafından idareye demonstarsyonun ne zaman yapılacağı bilgisi sunulur. Demonstrasyon; bu bilgi yazısının idare kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde, İdarenin belirleyeceği yerde teknik şartname kriterleri doğrultusunda yapılır.

c) İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği "teknik şartnameye uygunluk belgesi" düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. Teknik Şartnameye Uygunluk belgelerinde her özellik için bu özelliğin orijinal teknik dokümanın hangi sayfasında olduğu belirtilmeli, aynı zamanda teknik dokümanda da ilgili özellik teknik şartnamenin hangi maddesi ise, işaretlenerek gösterilmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Alım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ SATINALMA SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR