ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

Tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş satın alınacaktır

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00862030
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR ANADOLU 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/443967
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -YUNUS EMRE-ESKİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KALEM TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/443967

1-İdarenin
a) Adresi : ULUÖNDER MAH. SALIH BOZOK CAD. NO:23 26190 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223309999 - 2223357258
c) Elektronik Posta Adresi : yedhsatinalma@eskisehirsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği - Yeni Hastane Binası - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacak olup, yüklenici 45 gün içerisinde mal/malları kurulu ve tam, eksiksiz çalışır vaziyette teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 08.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ADAY VEYA İSTEKLİLER “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNACAKLARDIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen cihaz/cihazlar ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı/distribütör yahut istekli adına düzenlenmiş, TSE veya Sanayi Bakanlığından alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1. TİTUBB veya ÜTS Ürün: Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu gösteren ürün numarasını (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir. Bunun dışındaki onaylılıklar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.Kapsam dışı malzemelere teklif verecek olan istekliler teklif verdikleri kalemlerle ilgili olarak üretici/imalatçı ise bu belgeleri yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduklarına dair belgeleri ihale dosyası içerisinde sunmak zorundadır.
2. TİTUBB veya ÜTS Yetki: Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile, istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların veya bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif edilen ürün / ürünlerin (marka ve modele ait) özelliklerini gösteren katolog ve/veya cd'sini ihale dokümanında sunacaktır.
b) Yüklenici firma kuracağı cihazın hangi ......marka, .........model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mutlaka verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kuruluşlarına veya sağlık hizmeti sunan özel sağlık işletmelerine teşhis veya tedavi amaçlı tıbbi cihaz veya demirbaş satmış olmak

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yunus Emre Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 125 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Eskişehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesi veya Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR69 0001 0001 1700 0010 0054 23 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR