ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi cihaz ve sarf malzeme satın alınacaktır

ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941928
Şehir : Adana / Çukurova
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/45876
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
28 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Satınalma Birimi - Beyazevler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı İlbank Karşısı No:24 Çukurova / ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


28 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/45876

1-İdarenin
a) Adresi : Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı İller Bankası Karşısı No:24 ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222563960 - 3222565030
c) Elektronik Posta Adresi : adana.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanenin ilgili depoları
c) Teslim tarihi : İhale konusu sarf malzemeler idaremizin siparişlerine göre peyderpey teslim edilecektir. İşe başlama tarihinden itibaren hastanemizin ihtiyacı doğrultusunda, yazılı siparişimizi müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde hastanemizin ilgili deposuna teslimat yapılacaktır. İş artışı dışında ihtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olacak olup, fazla teslimata ilişkin hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Siparişe ilişkin tebligat işlemleri Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan hükümler çerçevesince yapılacak olup, faks ile yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. İhalenin 28. sırasındaki Tıbbi Cihazlar İçin; Yüklenici, İhale konusu ürünlerden kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi gerekenleri idarenin göstereceği yere Muayene ve kabul komisyonu gözetiminde kurulumu yapılarak sözleşme imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Kurulum yapılmadan teslim edilecek ürünler ise sözleşme imzalanmasını müteakip, bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda, yazılı siparişleri müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde sipariş veren sağlık tesisine teslimat yapılacaktır. Tüm kalemler için son teslim tarihi hiç bir suretle 31.12.2019 tarihini geçemez.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Satınalma Birimi - Beyazevler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı İlbank Karşısı No:24 Çukurova / ADANA
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır.
Sunulacak listede belirtilen TİTUBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS) adresinden ürün / bayilik durumları kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bayilik durumu uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İdaremiz tarafından tespit edilen SUT kodlarının hatalı olduğuna dair idareye başvuru yapılabilir. Bu durumda idare ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli incelemeyi yaparak başvuruyu sonuçlandıracaktır. https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf adresinden ihale dokümanında belirtilen SUT kodu ile ürün eşleşmeleri kontrol edilecek olup, idare tarafından belirtilen SUT kodları ile eşleşmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından, kaşeli ve imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ''kapsam dışı olduğu'' ile ilgili yazılı beyanını içeren belgeyi ve isteklinin bu ürünleri satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgelerinden uygun olanın aslını veya aslına uygun suretlerini (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ihale dosyasında sunacaktır. Fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir. UBB'ye tabi olarak gösterilmeyen ürünler için herhangi bir belge sunulmayacaktır. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge/kayıtlar mevcut ise ve idare bu ürünlerin Yönetmelikler kapsamına girip girmediği konusunda tereddüde düşer ise durum ilgili belgeler ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek görüş alınacaktır.
3-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler Satış Merkezi Yetki Belgesi veya Satış Yeri Yeterlilik Belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER TEKLİF EDİLEN MALZEMENİN İHALE DÖKÜMANINDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEK AMACI
İLE TEKLİF VERDİKLERİ HER KALEM NUMUNEYİ VE AYRINTILI TEKNİK BİLGİLERİN YER ALDIĞI KATOLOGLARI VE BENZERİ TANITIM
MATERYALLERİNİ TESLİM EDECEKLERDİR.(NUMUNESİZ TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. 28. MADDE HARİÇTİR.)
Verilecek Teknik Şartnameye Cevap yazısında Teklif edilen ürünün marka, model vb. belirtilecektir.
Ayrıca, kataloglarda gösterilemeyen Teknik Şartname maddeleri için üretici/ithalatçı firmanın beyanı sunulacak ve komisyonca gerek görülmesi durumunda istenilebilecek olan demonstrasyonda bu hükümler gösterilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. nezdindeki TR21 0001 2009 1650 0005 0000 30 IBAN nolu hesabına doküman bedelini yatırarak makbuz mukabilinde Satın Alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyen firmaların idareden doküman satın alabilmesi için ilk önce EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 70 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Türkiye Halk Bankası A.Ş. TR21 0001 2009 1650 0005 0000 30 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Satınalma Birimi - Beyazevler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı İlbank Karşısı No:24 Çukurova / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR