DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi cihaz ve sarf malzeme ile ısı nem uyarı takip sistemi alınacaktır

DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/380313
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Sarf Malzeme ile Isı Nem Uyarı Takip Sistemi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

13 KALEM AMELİYATHANE TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ SARF MALZEME İLE ISI NEM UYARI TAKİP SİSTEMİ ALIM İŞİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


13 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Sarf Malzeme ile Isı Nem Uyarı Takip Sistemi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/380313
1-İdarenin
a) Adresi : Talaytepe Mahallesi Laleş Sokak Bina 6/1, ÜÇKUYULAR Mevkii (Gazi Yaşargil EAH Yanı) 21070 KAYAPINAR KAYAPINAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4125027787 - 4125027786
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Ameliyathane Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Sarf Malzeme ile Isı Nem Uyarı Takip Sistemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ AMBARLARI
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün içinde malzemeler Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ambarına teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. Söz konusu belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz çalışma süreleri en az %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) olacaktır. Kullanılacak olan yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca belirlenecektir. Arızalı geçen süre garantiden sayılmayacaktır. Bu sürelere ulaşılamaması halinde ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki katı süre eklenecektir. Uptime süresi 365 gün üzerinden değerlendirilmesi yapılacaktır. Cihazın UBB' ye tabi veya kapsamdışı olduğuna dair belgeler ihale dosyasında bulunmalıdır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İsteklilerin teklif ettikleri ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır. İstekliler teklif ettikleri ürüne ait UBB kodunu teklif mektubuna yazacaklardır.
b) Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UBB/ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI" olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını ilgili İnternet sitesinden alınmış belge ile belgeleyeceklerdir. Belge, ihale dosyasında içerisinde ilgili ürüne ait birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılarak sunulacaktır.
c) İstekliler teklif vermiş oldukları ürünlerin yetkili bayisi/satıcısı olduğunu gösteren belge/belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif ürünler için Katalog (Orijinali ile birlikte Türkçe tercümesi de verilecektir.) veya numune verilecektir. Numune veya katalog verilmeyen kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
b) İstekliler teklif edecekleri cihaza ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye cevap teklifle birlikte verilecektir.
c) Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar isteklinin teklif etmiş olduğu cihaza ait orijinal doküman VEYA prospektüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin içinde bulunmalı ve ihale işlem dosyasında yer almalıdır. İhale komisyonunun Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplarla ilgili firmadan talep etmesi durumunda cihaza ait orijinal doküman VEYA prospektüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin içinde istenen madde göstermelidir. Gösteremediği takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d) İdarenin demonstrasyon hakkı her zaman saklıdır. İdarenin demonstrasyon talebi istekliye tebliğ edildiği günden itibaren 10 (on) gün içinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR