GAZİLER FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi cihaz ve demirbaş malzeme satın alınacaktır

GAZİLER FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00922868
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 31.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/668499
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilkent/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLKENT

Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/668499
1-İdarenin
a) Adresi : ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ LODUMLU YOLU BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122911100 - 3122911039
c) Elektronik Posta Adresi : gurcan.altinisik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlgili Depolar
c) Teslim tarihi : Malzemeler Tek seferde sipariş edilecektir. Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Hastanenin ihtiyacına binaen idare tarafından sipariş yazısının çekilmesinden sonra 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Muayene Kabul Komisyonu, teknik şartname, Sözleşme Tasarısı ve KİK Mal Alımları Denetim, Muayene, Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik hükümleri esaslarına göre incelemesini yaparak muayene raporunu hazırlayacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilkent/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 31.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya ÜTS' ye kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili barkod) gösterir belgeleri ihale teklif dosyalarında sunacaktır İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya ÜTS'den ürünün kodunu ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunacaktır. UBB kapsam dışı olan ürünler için firma UBB kapsam dışı olduğunu gösteren belgelerini teklifi ile birlikte sunacaktır.
b) İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya ÜTS'ye kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
c).İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için teklifte bulunmaları halinde "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamında ‘’Satış Merkezi Yetki Belgesi’ni ’’ teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
d) Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve ÜTS / UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler tarafından, teklif ettikleri cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal katalog ve/veya teknik doküman ve/ veya tanıtım materyallerini ihale dosyası içinde sunulacaktır Orijinal teknik dökümanın yabancı dilde sunulması durumunda Türkçe tercümesi ihale dosyası içinde yer almak zorundadır.
b) İhale Komisyonu tarafından, teklif edilen cihazların teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için, ihale sürecinin herhangi bir aşamasında demonstrasyon talebinde bulunulabilir. İstekliye demonstrasyon talebi yazılı olarak yapılır. Demonstrasyon talebinin istekliye tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde istekli tarafından demonstrasyonu ne zaman yapılacağı bilgisi idareye sunulur. Demonstrasyon; bu bilgi yazısının idare kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde, idarenin belirleyeceği yerde Teknik Şartname kriterleri doğrultusunda yapılır. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. Demo yapılması neticesinde Teknik Şartnameye uygun olmadığı tespit edilen istekliye ait ihale kalemi ihale dışı bırakılacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilkent/ANKARA Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilkent/ANKARA Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR