AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155324
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 24.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/139168
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EĞİTİM SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ İÇİN 1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

Müdürlüğümüze Bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İçin 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/139168
1-İdarenin
a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724440430 - 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi : khb03.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup cihazlar adı gecen hastaneye 45 (Kırk Beş) gün içerisinde teslim edeceklerdir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EĞİTİM SALONU
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- T.C Sağlık Bakanlığının 23.03.2015 Tarih ve 2015/09 Sayılı Genelgelerine İstinaden Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası Barkod Numaraları ile Tedarikçiler ve Bayilerin Bayi Onaylarının bulunması zorunludur. Bayi tanımlayıcı numaralarının ve ürünlerin TİTUBB/UTS çıktılarının ihale dosyasında bulunması zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmayan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmadığına dair beyanlarını teklif zarfı içinde sunacaklardır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi ve hangi kalem için yerli malı teklif edildiğini belirten bir liste ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Cihaz için firma yıllık %95 uptime garantisi garantisi verecektir. Arızalı süre %5 downtime süresini geçerse, geçen her süre için garanti ve bakım süresine iki kat süre eklenecektir. (Cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) Bu garantiye dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
2- Cihazlar (sistem) en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır. İhaleye katılan firmalar bu durumu kabul ettiklerine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
3- Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 3 gün içinde bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır. Bu süre 5 günü geçerse firma aynı özellikleri taşıyan başka bir cihazı geçici olarak bırakmayı taahhüt edeceği belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
4- Cihazın cihaz kılavuzunda tavsiye edilen bakım periyodunda bakım sayısı, bu bakımda yapılacak kalibrasyon ve kontroller form halinde yazılı olarak bildirilecek, ilk 2 yıl boyunca ücretsiz olarak yapılacaktır. İhaleye katılan firmalar bu durumu kabul ettiklerine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
5-Teklif veren firmalar garanti bitiminden sonra 8 yıl geçerli olacak yedek parça fiyat listesini YEDEK PARÇA HARİÇ ve DAHİL olmak üzere yıllık bakım ücretini; döviz cinsinden tekliflerine ekleyeceklerdir. Tek tek yedek parça fiyatlarının toplamı cihazın birim fiyatının % 100 ünü geçemez. İstekliler yedek parça fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden başka bir para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale günü tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek % 100'lük oran kontrolü yapılacaktır.
6-İhale Komisyonu Değerlendirmek için gerekli gördüğü hallerde tanıtım ( demonstrasyon) isteyebilecektir. istenildiği takdirde Demostrasyon yapacağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.
7- Cihaza Bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin bulunması halinde bunların satış sonrası teminine ilişkin taahhütname ihale dosyasında verilecektir.
8- 2018/26 genelgesine istinaden ilgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı titubb/uts kayıt barkodları teklif dokümanları ihale dosyasında ve faturalarda beyan edilecektir.
9- Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Personelin Kaydına ilişkin Hususlar” konulu 2019/1 sayılı genelgesi gereği Teknik Servis Sağlayıcısının ve ilgili Personelin UTS’de kayıtlı olduğunu gösterir internet çıktısı/ ilgili belge ihale dosyasında sunulacaktır.
10- Teklif verecek tüm firmalar TC sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince alınması yasal zorunluluk olan TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİLİ BELGESİNİ ihale dosyasında sunacaktır.
11- Cihazın garanti süresi boyunca bakım onarım ve kalibrasyon hizmeti verileceğinden bu hizmeti verecek firma TS13703 veya TS12426’ ya uygun olduğunu gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sarf Malzeme Satışı Şeklinde Yapılan İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR