GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/650805
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:127 GEBZE KOCAELİ EVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

6 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -FATİH SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/650805

1-İdarenin
a) Adresi : OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:127 41400 GEBZE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2625022237 - 2626443479
c) Elektronik Posta Adresi : gfdh_satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ İLGİLİ DEPOSU
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, idaremizce gönderilecek siparişe istinaden 45 (kırkbeş) takvim günü içinde kurulumu yüklenici tarafından idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından cihazlar çalışır vaziyette kurulup teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ OSMAN YILMAZ MAH. İSTANBUL CAD. NO:127 GEBZE KOCAELİ EVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Üretici ve İthalatçı firmaların ve adı altında bayilerinin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ´na TITUBB / Ürün Takip Sistemi ÜTS kayıtlı olduğunu gösterir belge (Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığı beyan edilen kalemler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğunu gösterir belge) sunulacaktır.
2) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
d- Tıbbi cihaz üreticisi, OEM tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme
e- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a) Teklif edilen cihazlar teknik şartnamede aksi bir hüküm bulunmadıkça , bileşen aksesuarları ve ek sistemleri en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı süresince yedek parça dâhil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verileceğine dair belge teklif ile birlikte istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından yazılı olarak sunulacaktır. Garanti içinde cihazın bozuk olduğu süreler garanti süresine eklenecektir.
b) Teknik şartnamesinde belirtilen yıl kadar, belirtilmeyen cihazlar için 10 (on) yıllık yedek parça fiyat listesi Türk Lirası veya döviz cinsinden ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca; yedek parça fiyat listesi üzerinden temin edileceği istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından yazılı olarak belirtilecektir. Yedek parçalar için belirlenen fiyatlar, ilgili cihazın toplam bedelinin %200’ünü geçmeyecektir. İstekli tarafından bu listede kasten veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçaların ücretsiz değiştirileceğine dair taahhüt ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Yürürlükte olan TİTUBB veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) Genelgesi Gereği;
-İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve ürün numarası (barkod numarası) olması veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) şartı aranacaktır.
-Aday veya isteklinin teklif edilen ürünün imalatçısı ve/veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi)'de kayıt veya bildirimi aranacaktır.
-TİTUBB veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi)'de kayıt zorunluluğu olmayan cihazlar için istekli tarafından cihazın kapsam dışı olduğu belgelenecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "…… marka …… model cihaz teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklifle beraber verilecektir.
b) Tedarik edilecek cihazlara ait katalog ihale dosyası ile birlikte verilecektir. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogta işaretle belirtilecektir.
c) Teklif edilen ürünlerin uygunluk aşamasında İhale Komisyonunca talep edilmesi durumunda, belirtilen tarih ve saatte demonstrasyon yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatte demonstrasyon için gelmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d)Yerli Malı teklifi Sunulması halinde İstekliler, tarafımıza sunduğu Yerli Malı Belgelerinin üzerine yerli malı olarak teklif verdiği ürünün ihale sıra numarasını yazacaklardır.
e)Orijinal teknik dökümanın(katalog) yabancı dilde sunulması durumunda Türkçe tercümesi ihale dosyası içinde yer almak zorundadır. Bu durumda, teknik şartname maddeleri, hem orijinal teknik döküman(katalog) üzerinde hem de Türkçe tercüme üzerinde işaretlenmiş olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR