SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01080117
Şehir : Sivas
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/545846
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5.086.620 Puan - BİYOKİMYA LABORATUVARI PUAN SONUÇ KARŞILIĞI TAM KAN SAYIMI, PERİFERİK YAYMA-BOYAMA VE SEDİMENTASYON CİHAZ VE SİSTEMLERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI KAMPÜS / SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI PUAN SONUÇ KARŞILIĞI TAM KAN SAYIMI, PERİFERİK YAYMA-BOYAMA VE SEDİMENTASYON CİHAZ VE SİSTEMLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/545846

1-İdarenin
a) Adresi : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Finansal Yöneticiliği 58140 MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462580000 - 3462580031
c) Elektronik Posta Adresi : hastanesat@cumhuriyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.086.620 Puan - BİYOKİMYA LABORATUVARI PUAN SONUÇ KARŞILIĞI TAM KAN SAYIMI, PERİFERİK YAYMA-BOYAMA VE SEDİMENTASYON CİHAZ VE SİSTEMLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
c) Teslim tarihi : İşin süresi, 01.01.2020 tarihinden itibaren 36(otuzaltı) ay olup, 31.12.2022 tarihinde sonaerecektir. Hastanemiz dilerse sözleşme aşamasında sipariş takvimini belirleme yetkisine sahiptir. Teslimat bölüm isteği doğrultusunda yapılacaktır. Bölümün ilgili firmaya sipariş vermesinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içeresinde teslimat gerçekleşmelidir. Teslim edilmediği takdirde idari şartname ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI KAMPÜS / SİVAS
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekli Firmalar;
a) İlgili cihaza teknik bakım verileceğine ilişkin firma belgesini,
b) Teknik bakım verecek elemanların, uygulama (aplikasyon) uzmanlarının listesi ve ikamet adresleri,
c) Uygulama (aplikasyon) uzmanlarının cihaza ilşkin uygulama (aplikasyon) sorunlarını çözebileceklerine ve eğitim verme yeterliliklerine sahip olduklarına ilişkin belgeler,
d) Bu elemanların şirket bünyesinde olduklarını gösterir belge,
e) Bu elemanlara ait üretici veya distribütör firmanın verdiği eğitim belgesi,
f) Arıza durumunda bildirimin yapılacağın tam adres, 24 saat açık telefon (iş ve cep telefonları ), faks, çağrı vb. numaraları,
teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif edilecek ‘reaktifler ve kitler’ birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu kullanılabilmelidir. Bu uyum cihaz üreticisi firma tarafından belgelendirilmelidir ve bu belge ihale dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunulmalıdır.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
UBB KODLARI: İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt edildiğine ve onaylandığına dair belge ile teklif edilen her kalemin onaylanmış ürün (barkod) numarasını ve ayrıca distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de Bayi/Firma kodlarını teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer mevzuat kapsamındaki ürünün SGK veya Sağlık Bakanlığı sisteminde eşleşmemesi veya tanımlı olmamasından kaynaklı nedenlerle ürün için SGK / Medula sisteminden ödeme dönmez ise ürün bedeli ilgili firmaya ödenemeyecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teknik Şartnameye Cevap: İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak teknik şartnameye uygunluk açısından teknik şartnameye birebir cevap metinlerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
b) Teknik Dökümanlar/Prospektüsler : İstekliler, teklif ettikleri cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dökümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Ayrıca kit ve malzemelerin prospektüsleri ve çalışma prosedürleri teklifler ile birlikte ihale komisyonuna sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
4734 sayılı KİK kanununun 40. maddesi ve resmi gazetenin 27996 sayılı mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre, fiyat dışı unsur uygulaması yapılacaktır.
Kurumumuz; fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak amacıyla aşağıdaki üstün teknik özellikleri değerlendirmeye alacaktır (Tablo 1). Cihazlarda mevcut olan bu özellikler firma tarafından ayrıca belgelendirilecektir.
Tablo 1: Fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecek teknik özellikler
Sıra No Özellikller Nispi Ağırlık
1) Biyokimya Laboratuvarı için 4 adet kan sayımı cihazı ve bunlara bağlı % 2
yayma- boyama cihazı ve sedimentasyon cihazları şeklinde numune
yükleme yeri ile birlikte entegre edilmesi.
2) Tüm cihazların internal kalite kontrol sonuçlarının online olarak görüle % 0.5
bilmesi ve bu sonuçların ulusal ve uluslar arası grup verileri ile karşılaş
tırılabilmesi (bu özellik, firma sistemlerinde yer almıyorsa, başka bir kuruluşun
programı ile sağlanabilmelidir).
Fiyat Dışı Unsurun Gerekçesi
1)Birden fazla cihazın birleştirilmesiyle oluşturulan sistemlerin işgal ettiği alan cihazların tek başına kullanımına göre daha az olup, özellikle laboratuvar ortamının ergonomik kullanımı sağlanacaktır. Buna ilave olarak cihazların entegrasyonuyla çalışılan test sayılarında dağılım eşitliği sağlanacaktır. Bu durum cihazların bakım ve performansının en uygun seviyede kullanılmasını sağlayacaktır. Entegre cihazlarda herhangi bir modülün arızası durumunda sorunlu modül/modüllerin devre dışı bırakılarak çalışmaya devam edilebileceği öngörülmekte, diğer cihazların performansını olumsuz etkilemeyeceği düşünülmektedir.
2)Tüm cihazların internal kalite kontrol sonuçlarının online olarak görülebilmesi ve aynı cihazları kullanan ulusal ve uluslar arası laboratuvarların kontrol sonuçlarıyla günlük sonuç karşılaştırabilme imkanı toplam analitik performansı ve sonuç kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.
Yukarıda belirtilen teknik üstünlük puanlama sistemi ile fiyata direkt olarak yansıtılacak ve satın alma komisyonu düzeltilmiş fiyatları hesaplayarak kararını verecektir. Değerlendirme firmaların vermiş olduğu toplam fiyat (kan sayımı testleri ve yayma) üzerinden yapılacaktır. Düzenlemede uygulanacak fiyat dışı unsurun hesaplanma şekli; belirtilen nispi ağırlığın bir (1) tam sayısından çıkartılarak teklif edilen rakamla çarpılması şeklinde olacaktır. (örneğin %2 nispi ağırlığı karşılayan firma için çarpım katsayısı: 1.0-0.02=0.98 olacaktır).
Örnek:
A firmasının teklif ettiği tek parça cihaz, 1.000.000 TL ve
B firmasının teklif ettiği birleşik veya modüler cihaz,1.020.000 TL olduğunda;
A firmasının teklifi: 1.000,000 x 1=1.000.000 TL ve
B firmasının teklifi: 1.020,000 x 0.98= 999,600 TL olacak ve B firmasının teklifi
(1.020,000 TL), ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜS / SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR