İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036484
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/349852
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TAŞINABİLİR DİGİTAL RENKLİ DOPPLERLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TAŞINABİLİR DİGİTAL RENKLİ DOPPLERLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/349852
1-İdarenin
a) Adresi : Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi 1606 35340 BALÇOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324122401 - 2324122199
c) Elektronik Posta Adresi : dsi@deu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TAŞINABİLİR DİGİTAL RENKLİ DOPPLERLİ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ayniyat Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup ; idarenin siparişi doğrultusunda ihale dokümanında istenilen özelliklerde olmak üzere ürünler 60 GÜN içinde teslim edilecektir .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen ürünlerin, üretici ve/veya ithalatçı firmaları tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB)’na veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi yapılmış olmalıdır.
İstekliler, teklif edilen ürünlerin üretici ve/veya ana ithalatçısı/doğrudan ilk yetkili satıcısı ise kendilerinin, TİTUBB’nda veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarına dair firma tanımlayıcı numaralarını belirtmelidir.
İstekliler, teklif edilen ürünlerin alt yetkili satıcıları veya bayileri ise üretici ve/veya ithalatçı/doğrudan ilk yetkili ana firma tarafından kayıt açılmış bayi tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu olmayan kalemleri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgelerini İhale Teklif Zarfı içerisinde sunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnameye Cevap verilecektir bu belgede istekliler, teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Teknik Şartnameye Cevap" başlığı altında ayrı bir kâğıda yazılmış ve imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplarda orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık olmamalıdır. Bu dokümanda; “okunmuştur”, “anlaşılmıştır” veya bu anlama gelebilecek cevaplar ve bu teknik şartnamenin fotokopisinin istekli kaşeli-imzalı cevabı kabul edilmeyecektir.Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri, üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. İhaleye verilecek olan katalog ve broşürler yabancı dilde de verilebilecektir.
Katalog ve/veya Broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, boyut ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur.
Katalog ve/veya Broşürler basılı olarak verilmelidir..
Orijinal katalog/broşürü olmayan isteklilerin kendi basım ve/veya fotokopi olarak çoğaltılmış, broşür ve katalogları, dokümanları kabul edilmeyecektir.
Broşürler için; Üretimde olup, henüz kataloğa girmemiş ürünler için verilecek broşürlerin üretici fabrika tarafından yayınlandığına dair noter onaylı üretici fabrika beyanı olacaktır.
İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak; ihale dokümanı kapsamındaki belirtilen 1. kısım için her kalemden en az 1'er adet, 2.kısım için 1 adet ürün numunelerini teklifleri ile birlikte; “Numune Bilgi Formu/Numune Teslim Tutanağı”nı doldururak ihale günü ve saati “Numune Bilgi Formu/Numune Teslim Tutanağı” ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır. Numune sunmayan veya eksik sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Belgeleri tam olan ve ihale dokümanı kapsamındaki Numune Bilgi Formu’ndaki belirtilen kalemleri eksiksiz (tam) halde; ihale zarfı ile sunmuş isteklilerin numune değerlendirmesi gerçekleşecektir.
Numune değerlendirmesi teknik şartnamede belirtilen teknik şartlar ışığında; isteklilerin sunduğu teknik yeterlik dokümanları ile birlikte gerçekleşecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Balçova İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR