KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01016976
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 28.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/292426
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 KALEM KAN GRUPLAMA VE CROSS MATCH KARTLARI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ TOPLANTI SALONU ESKİ İSTANBUL YOLU 10.KM UMUTTEPE KAMPÜSÜ İZMİT KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KAN GRUPLAMA VE CROSS MATCH KARTLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/292426

1-İdarenin

a) Adresi

:

ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623037146 - 2623038034

c) Elektronik Posta Adresi

:

umittirpanci@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KALEM KAN GRUPLAMA VE CROSS MATCH KARTLARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYNİYAT DEPO

c) Teslim tarihi

:

İlk teslimat taraflarca sözleşmenin imzalanmasından sonra verilen siparişe istinaden 15 gün içinde yapılacak olup kalanı yine idarenin ihtiyacına göre sipariş üzerine peyder pey teslim edilecek ve teslim süresi 15 gün olacaktır .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ TOPLANTI SALONU ESKİ İSTANBUL YOLU 10.KM UMUTTEPE KAMPÜSÜ İZMİT KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

22.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2018/26 sayılı Genelgesi gereği İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydı aranacaktır. İsteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.
2- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2018/26 sayılı Genelgesi gereği Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak cihazların TİTUBB veya ÜTS'de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. İsteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü Belgeleri (CE/EC sertifikaları, uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir.
3- Özellikle genel laboratuvar amaçlı cihazlar olmak üzereTıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) nın KAPSAMDIŞI beyanı ve belgesi esas alınacaktır.
4- Tüm Kalemlerin UBB sinin ÜTS 'de ''KAYITLI'' olduğunu gösteren sayfalarının çıktılarının dosyada sunulması zorunludur.
5- Teslim edilecek ürünlerin tamamında güncel UBB barkod numaralarının bulunması zorunludur (paket içindeki ürünlerde dahil).
6- İhale değerlendirme süreci içerisinde teklif edilen ürünlerin, UBB kodları ÜTS sayfasında incelendiği zaman ürün UBB’leri ihale tarihi itibari ile kayıtlı olmalıdır.
7- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için İsteklinin "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" ni ihale dosyasında sunması zorunludur.
8 -Sağlık Bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğünün 2018/26 sayılı genelgesi gereği kıt veya sarf karşılığı kullanılmak üzere alıma karar verilecek cihazlar 10 (on) yaşını geçmeyecektir.
9- Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayımlanan 2018/26 Sayılı Genelge Gereği Kitler Ve Sarf Malzemeleri "VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ"ne Uygun Şekilde Üretilmiş Veya İthal Edilmiş Olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri ürünlere ait tanıtıcı orjinal katalogları, katalogların türkçe tercümeleri, geniş kapsamlı teknik özellikleri ve teknik şartnameye cevaplarını teklif mektuplarına ekleyeceklerdir.
1- Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.
Bu cevaplar " ............ marka ........... model cihazı ve kitleri teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olacaktır.
Bu cevaplar orjinal döküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
2- Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamedeki teknik özelikleri sağlamayan firmanın teklifleri red edilecektir.
3- Cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dökümanlar teklif ile birlikte verilecektir.
4-Firmalar kit ve cihazın menşeyleri hakkında bilgi verip, belgelendireceklerdir.
5-Teklif edilen kit ve cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ ESKİ İSTANBUL YOLU 10.KM UMUTTEPE KAMPÜSÜ İZMİT KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR