ANKARA ÜNİV. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

ANKARA ÜNİV. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01001770
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 24.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/243959
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şubesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Ek Hizmet Binası B Blok Kat:8 (Emniyet Mah. İncitaş Sok.) Tandoğan-Yenimahalle/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

8 Kalem Tıbbi Cihaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/243959

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Emniyet Mahallesi İnci Taşı Sokak Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:8 06100 YENİMAHALLE YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122141350/6103 - 3122127414
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 8 Kalem Tıbbi Cihaz
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tıp Fakültesi Çocuk Ameliyathanesine (1. Kalem, 2. Kalem , 3. Kalem, 4. Kalem , 6. Kalem ile 8. Kalem İbni Sina Beyin Cerrahisine (5. Kalem ) Cebeci Anesteziyoloji ( 7. Kalem) Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan en geç 90 gün sonra malın tamamı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.06.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şubesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Ek Hizmet Binası B Blok Kat:8 (Emniyet Mah. İncitaş Sok.) Tandoğan-Yenimahalle/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
f) 2017/1 Sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri gereği İstekliler ''Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'' kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
-İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) yada Ürün Takip Sistemi (ÜTS ) 'ne kayıtlı ve tıbbi cihazlar /ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde ''Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır'' ibaresi aranacaktır.Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin,TİTUBB ya da ÜTS 'de ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait,bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB ya da ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB ya da ÜTS kayıtları ile birlikte sunacaklardır.
-İstekliler teklif ettikleri sisteme ait TİTUBB ya da ÜTS kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ya da Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mevzuatı kapsamı dışında olan tıbbi malzemeler için Üretici/İthalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a)İstekliler teklif ettikleri cihaza ait katalog veya broşür vereceklerdir.
b) İstekliler teknik şartnameye madde madde cevap vereceklerdir.(Teknik şartnameye verilen cevaplar katalog veya broşür üzerinde de gösterilecektir. Ayrıca istekliler teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir.)
c) İstekliler teklif ettikleri 8 Kalem Tıbbi Cihazın herbir kalemi için marka ve model beyanı vereceklerdir.
d) İstekliler 8 Kalem Tıbbi Cihazın her bir kalemi için XML CD'si vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Yüksek Devirli Kraniotomi Ataçmanı( AF01) TİP1, Yüksek Devirli Motor Ataçmanı( AF02) TİP2, Yüksek Devirli Motor Ataçmanı (AS07) TİP3, Yüksek Devirli Motor Sütur Deliği için Kesici Ataçmanı(AS08) TİP4, Endoskopik Replesman Muayene Seti, Endoskop Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazı, Kombine Hijyen Banko Sistemi kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR