DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962017
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

GE GÜNEYDOĞU EKSPRES 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/106874
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Tıbbi Cihaz 1-Otoklav Cihazları, Bütünleşik Başlık Sterilizasyon/Otoklav ve Yağlama Cihazı (Sterilizasyon Birimi İçin DAC Cihazı 6'lı) 2-RVG Cihazı 3-Çift Yıkamalı Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dr. Şeref İnalöz Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü Yenişehir/ Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüze Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine ait 3 Kalem Tıbbi Cihaz Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/106874

1-İdarenin
a) Adresi : Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122286994 - 4122293532
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Tıbbi Cihaz 1-Otoklav Cihazları, Bütünleşik Başlık Sterilizasyon/Otoklav ve Yağlama Cihazı (Sterilizasyon Birimi İçin DAC Cihazı 6'lı) 2-RVG Cihazı 3-Çift Yıkamalı Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün içinde malzemeler Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ambarına teslim dilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dr. Şeref İnalöz Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü Yenişehir/ Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 04.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. Söz konusu belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
a) 2. ( İkinci) kalem için istekliler üretici firmanın ISO 9001 VE ISO 13485 sertifikalarını ihale teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.
b) 2. ( ikinci) kalem için İstekliler TSE ''Hizmet Yeterlilik Belgesi'' Sanayı ve Ticaret Bakanlığı '' Satış sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ''ne sahip olmalı ve bu belgeleri teklif dosyası içinde sunmalıdır.
c) 3. ( üçüncü) kalem için istekliler EN ISO 15883-1/2, CEN ISO /TS 15883-5 ve Topluluk kuralı 93/42 EEC uygunluğunu belgelemelidir.
Söz konusu belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İsteklilerin teklif ettikleri ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır. İstekliler teklif ettikleri ürüne ait UBB kodunu teklif mektubuna yazacaklardır.
b) Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UBB/ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI" olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını ilgili İnternet sitesinden alınmış belge ile belgeleyeceklerdir. Belge, ihale dosyasında içerisinde ilgili ürüne ait birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılarak sunulacaktır.
c) İstekliler teklif vermiş oldukları ürünlerin yetkili bayisi/satıcısı olduğunu gösteren belge/belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif ürünler için Katalog (Orijinali ile birlikte Türkçe tercümesi de verilecektir.) veya numune verilecektir. Numune veya katalog verilmeyen kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
b) İstekliler teklif edecekleri cihaza ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye cevap teklifle birlikte verilecektir.
c) Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar isteklinin teklif etmiş olduğu cihaza ait orijinal doküman VEYA prospektüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin içinde bulunmalı ve ihale işlem dosyasında yer almalıdır. İhale komisyonunun Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplarla ilgili firmadan talep etmesi durumunda cihaza ait orijinal doküman VEYA prospektüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin içinde istenen madde göstermelidir. Gösteremediği takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d) İdarenin demonstrasyon hakkı her zaman saklıdır. İdarenin demonstrasyon talebi istekliye tebliğ edildiği günden itibaren 10 (on) gün içinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ-EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR