BALIKESİR İLİ KAMU HAS. BİR. GEN. SEK. BALIKESİR DEVLET HAS.

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

BALIKESİR İLİ KAMU HAS. BİR. GEN. SEK. BALIKESİR DEVLET HAS.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00961621
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA BÖLGE 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/99991
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 KALEM PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN TIBBİ CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Devlet Hastanesi İhale Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -BALIKESİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 KALEM PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/99991
1-İdarenin
a) Adresi :
Atatürk Mah. Turgutreis Cad. 1 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662459020 - 2662437150
c) Elektronik Posta Adresi : balikesirdhs15@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
5 KALEM PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BALIKESİR DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 45 (kırkbeş) takvim günü içinde kurulumu yüklenici tarafından idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından cihazlar çalışır vaziyette kurulup teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Balıkesir Devlet Hastanesi İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 04.04.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Üretici ve İthalatçı firmaların ve adı altında bayilerinin İHALE TARİHİ İTİBARİYLE "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ´na TITUBB / Ürün Takip Sistemi ÜTS kayıtlı olduğunu gösterir belge (Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığı beyan edilen kalemler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğunu gösterir belge) sunulacaktır.
2) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a) Teklif edilen cihazlar, bileşen aksesuarları ve ek sistemleri en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı süresince yedek parça dâhil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verileceğine dair belge teklif ile birlikte istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından yazılı olarak sunulacaktır. Garanti içinde cihazın bozuk olduğu süreler garanti süresine eklenecektir.
b) Teknik şartnamesinde belirtilen yıl kadar, belirtilmeyen cihazlar için 10 (on) yıllık yedek parça fiyat listesi döviz cinsinden ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca; yedek parça fiyat listesi üzerinden temin edileceği istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından yazılı olarak belirtilecektir. Yedek parçalar için belirlenen fiyatlar, ilgili cihazın toplam bedelinin %200’ünü geçmeyecektir. İstekli tarafından bu listede kasten veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçaların ücretsiz değiştirileceğine dair taahhüt ihale dosyasında sunulacaktır.
c) İstekliler tarafından Yetkili Teknik Servis Listesi sunulacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1.
Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait ihale tarihi itibariyle geçerli olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını ve markasını da gösterir yetkili kişilerce imzalı kaşeli belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. (Barkod numaraları ve markası Birim Fiyat Teklif cetvellerinde de verilebilir.) İhale tarihi itibari ile teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na veya ÜTS kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Verilen ürün barkod numarasına göre idaremizce EKAP marifetiyle yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. (Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen barkod numaraları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
b) Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Kapsam dışında olduğu beyan edilen ürünler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğuna dair belge sunulacaktır.
c) Yerli Malı Belgesi sunan istekliler; Yerli Malı Belgesinin hangi kaleme ait olduğunu belirterek teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "…… marka …… model cihaz teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklifle beraber verilecektir.
b) Tedarik edilecek cihazlara ait katalog ihale dosyası ile birlikte verilecektir. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogta işaretle belirtilecektir.
c) Teklif edilen ürünlerin uygunluk aşamasında İhale Komisyonunca talep edilmesi durumunda, belirtilen tarih ve saatte demonstrasyon yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatte demonstrasyon için gelmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sağlık Kurumları tarafından gerçekleştirilen Tıbbi Cihaz alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi (TR12 0001 2009 2410 0006 0000 76) IBAN nolu Balıkesie Devlet Hastanesi hesabına yatırılarak Balıkesir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminden (İlanı veya duyurusu 1/1/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelere katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP'a kayıt olması zorunludur.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR