MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959081
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 07.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/99347
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzzetiye Mah. İnönü Cad. No. 5 Sağlık Müdürlüğü Binası MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

19 KALEM TIBBİ CİHAZ

MALATYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

19 Kalem Tıbbi Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/99347

1-İdarenin
a) Adresi : İzzetiye Mh. İnönü Cd. No :5 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223243097 - 4223232716
c) Elektronik Posta Adresi : malatya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. kısımlar Malatya Eğitim Ar. Hast. 4. kısım ADSH 2.kısım 112 Acil Sağ. Hizm. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 Yeşilyurt Dev. Hast. 10. kısım Arapgir Dev. Hast. 17. kısım Darende Devlet Hast
c) Teslim tarihi : Teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. İdarenin talepleri doğrultusunda gösterilen yere/yerlere teknik şartnamelerinde istenilen enstrümanlarıyla birlikte montajının yapılarak teslimi veya teknik şartnamelerinde istenilen enstrümanlarıyla birlikte idarenin/idarelerin deposuna teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzzetiye Mah. İnönü Cad. No. 5 Sağlık Müdürlüğü Binası MALATYA
b) Tarihi ve saati : 01.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 nolu Genelgeleri gereği 1-) T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)`dan ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı`nca onaylandığını gösterir belgeyi veya ÜTS Belgesi 2-) T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)`dan firmanın bayi, anabayi yada tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 3-) Kapsam dışı beyan edilen ürünlere ait ilgili belgeler (ürüne ait TSE Belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü(TSE)´den alınan Uygunlu Raporu veya TSEK (Kalite Uygunluk) Belgesi veya EN (Avrupa Standartlarına Uygunluk) Belgesi veya FDA Belgesi veya ürün üzerinde CE/e/E işareti) teklif zarfı ekinde sunulmalıdır. 4-) Kapsam dışı beyan edilen aynı ürüne ait çelişkili beyan olması halinde T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 nolu Genelgenin 2.4 `üncü maddesi uygulancaktır. 5-)Yükleniciler sözleşme öncesi, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde ihale edilmiş bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no`sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no`su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s.....) bu ürünlere ait UBB barkod no`sunu da açıklama kısmına ekleyerek ilgili web sitesinden hazırlamış olduğu dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.6-) UBB zorunlu kısımlar; 2,3,4,5,7,8,9,10,13,15,16,17,18. ve 19. kısımlar olup, ihale dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi veya,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu veya,
3- İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından istekil adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi
4- Tıbbi Cihaz Üreticisi OEM (original Equıpment Manufacturer- Orjinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

belgelerinden herhangi birini sunması gereklidir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
4077 sayılı tüketici haklarını koruma kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan haklar saklı kalmak kaydıyla; cihazlar üretici ve/veya distüribitör ve/veya yüklenici firma tarafından her türlü işçilik, malzeme ve tasarım hatalarına karşı her kalem için teknik şartnamede belirtilen süre boyunca garantili olacaktır. (Herbir kalem için teknik şartnamesinde belirtilen sürede yedek parça temini garantisi kapsamında olmalıdır. İstekli firmalar belirtilen sürelerde geçerli olacak olan Teknik şartnamede belirtilen kalemler için yedek parça satış fiyat listesini Türk Lirası veya Döviz cinsinden yazılı olarak teklif mektubuna ekleyecektir.)
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-İstekliler Teklif edecekleri ürünlerin tamamı için "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir. Bu belgeler teknik şartnameye uygunluk başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartname Uygunluk Belgelerinde, Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde somut ve ölçülebilir kriterlere göre ayrıntılı olarak her bir kalem için ayrı ayrı cevap verecekler ve teknik şartnamedeki açıklamalara uygun olarak belgelendirecekler ve bu belgeleri teklif zarfında sunacaklardır.
2- İstekliler teklif edecekleri ürünlere ait her kalem için ayrıntılı belirtilen teknik şartnamedeki belgeleri sunmak zorundadır.
3- İdare istediği firmalardan 10 (on) gün içerisinde demostrasyon yaptırma hakkına sahiptir. Demo ile ilgili masraflar firmaya aittir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Tedarik edilecek ürünler için numune ve/veya katalog sunulması zorunludur. Sunulan kataloglar teknik şartname maddelerini tamamen karşılanmalıdır ve Türkçe yazı karakterleriyle hazırlanmış olması zorunludur. Kataloglar: T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tanıtma ve kullanma Klavuzu Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektör firmalarına gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye dayalı tıbbi cihaz ve/veya tıbbi demirbaş malzeme satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR