ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925505
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ATAŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/421
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI (1 Adet Tıbbi Cihaz Alımı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Barbaros Mah. Şebboy Sok.4/A Ataşehir/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI
ATAŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/421

1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165705000 - 2166870797
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI (1 Adet Tıbbi Cihaz Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ataşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğüne Bağlı, Kadın Sağlığı, Mamografi Ve Kemik Yoğunluğu Ölçümü Görüntüleme Merkezi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren cihazın 30 gün içerisinde teslimatı ve montajı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Barbaros Mah. Şebboy Sok.4/A Ataşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.01.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  • İstekliler teklif ettikleri cihaza ait T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna sahip olduğunu gösterir belgeyi,ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
  • İmalatçı veya Ana Dağıtıcı Firmanın T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi veya TSE den alınmış Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi ihale esnasında komisyona sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Cihaz için teklif verecek olan firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal teknik dökümanlara ait kataloğu (Türkçe ya da Türkçe onaylı tercümesi yapılmış kataloğu) ihale esnasında zarf ile beraber komisyona sunmalıdır.
Teklif verecek olan firmalar verecekleri ürüne ait "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" veya "Teknik Şartanemeye uygunluk Taahütnamesini" düzenleyerek (firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalı) bu belgeyi teklif zarfı içinde ihale komisyonuna sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- SATINALMA ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Barbaros Mah. Şebboy Sok.4/A Ataşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR