DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909655
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

GE GÜNEYDOĞU EKSPRES 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/610523
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DİYARBAKIR SELAHATTİN EYYÜBİ DEVLET HASTANESİ VE DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SEYYÜBİ DEVLET HASTANESİ VE ERGANİ DEVLET HASTANESİ 2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüze Bağlı S. Eyyübi Devlet Hastanesi ve Ergani Devlet Hastanesi 2 Kalem Tıbbi Cihaz Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/610523

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4126060010-316 - 4126060021

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakir@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

DİYARBAKIR SELAHATTİN EYYÜBİ DEVLET HASTANESİ VE DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60(altmış) gün içinde teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği ; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürün ve cihazlar için aday ve isteklinin" "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik şartname hükümleri geçerlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif veren firma veya ithalatçı firma, Türk Standartları Enstitüsünden alınmış, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir . Aynı zamanda Titubb veya Üts çıktılarının her biri, firma yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. kapsam dışı olan cihazların/ürünlerin üretici veya ithalatçı veya ürünü satmaya yetkili firmanın beyanı esas alınacak ve bu beyanı ihale dosyasında sunacaklardır
Ayrıca Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunlu olup, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kalem/kalemleri kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)Her bir cihaz için teknik şartname hükümleri geçerli olup, İştirakçi firmalar cihazın teknik özelliklerini gösteren katalog veya numunesini teklif ile birlikte sunmalıdır. Teknik şartnamede; iştirakçi firma, teklif verdiği ürünler için numune sunması gerektiği belirtilen kalemlerde teklif ile birlikte numunesini sunmalıdır.
2) İstekliler teklif edecekleri cihaza ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye cevap teklifle birlikte verilecektir.
3) Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar isteklinin teklif etmiş olduğu cihaza ait orijinal doküman VEYA prospektüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin içinde bulunmalı ve ihale işlem dosyasında yer almalıdır. İhale komisyonunun Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplarla ilgili firmadan talep etmesi durumunda cihaza ait orijinal doküman VEYA prospektüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin içinde istenen madde göstermelidir.Gösteremediği takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4)İdarenin demonstrasyon hakkı her zaman saklıdır. İdarenin demonstrasyon talebi firmaya tebliğ edildiği günden itibaren 10 (on) gün içinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır. Ayrıca teknik şartnamesinde demonstrasyon ile ilgili belirtilen cihazlar için teknik şartnamede ki hususlar geçerlidir. Demonstrasyon ile igili teknik şartnamesinde belirtilmeyen cihazlar için de idari şartname dikkate alınacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ ( döküman bedelini Diyarbakır Merkez Halk Bankası şubesi Iban no: TR890001 2009 3260 0005 0003 29 nolu hesaba yatırmaları gerekir. ) -EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 Bağlar/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR