DİYARBAKIR ÇOCUK HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

DİYARBAKIR ÇOCUK HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/564258
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM TIBBİ CİHAZ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/564258

1-İdarenin

a) Adresi

:

HASTANELER CADDESI DAĞKAPI YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122245751 - 4122290147

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@dch.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM TIBBİ CİHAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Biyomedikal Ambarları

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN 10 GÜN İÇİNDE İŞE TESLİMAT YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

20.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

A) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VUCÜDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ TÜM MALZEMELERİN TİTUBB/ÜTS'DE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. TÜM İSTEKLİLİERİN (TEDARİKÇİ YA DA BAYİ TİTUBB/ÜTS SİSTEMİNDE KAYIT OLMASI ZORUNLUDUR.İSTEKLİ, TEKLİF EDİLECEK MALZEMENİN TEDARİKÇİSİ DEĞİL İSE TEKLİF DOSYASINDA TEKLİF EDECEĞİ ÜRÜNÜN BAYİSİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMELİDİR.AYRICA BAHSEDİLEN TÜM KAYIT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMIŞ UBB/ÜTS NUMARALARINA AİT ÇIKTILAR VEYA BU BİLGİLERİ İÇEREN DOKÜMANLARI (ÜRÜNLERE VE İSTEKLİLERE AİT) İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
B) ÜRÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDE TANIMLANAN ÖZELLİKLER FARKLI UBB/ÜTS KAYDI GEREKTİRİYORSA HER ÜRÜNE AİT UBB/ÜTS BARKOD NUMARALARININ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ EKİNDE LİSTE HALİNDE VERİLMEDLİDİR.
C) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VÜCUT (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRÜN TEKLİF EDEN İSTEKLİLER TIBBİ CİHAZ SATIŞ REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ GEREĞİ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNMALIDIR.
D) TIBBİ CİHAZLARIN , TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBI CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN, TÜRKİYE İALÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU'NUN İLGİLİ İNTERNET ADRESİNDEN KONTROLLERİ YAPILACAK OLUP, KULLANIMLARI VE PİYASA ARZLARI DURDURULAN CİHAZLAR DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
E) BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLEN ALIMA ESAS MALZEMENİN DIŞINDA TEKNİK ŞARTNAMEDE ALIMA ESAS MALZEMEYLE BİRLİKTE VERİLMESİ İSTENEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMI DIŞINDAKİ ÜRÜNLER TEKLİF EDİLECEKSE , BU ÜRÜNLERİN SÖZ KONUSU YÖNETMELİKLERİN KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNA DAİR ÜRETİCİNİN/İTHALATÇININ YAZILI BEYANI VERİLECEKTİR. BEYAN EDİLEN ÜRÜNLER İÇİN TİTUBB/ÜTS KAYDI ARANMAYACAKTIR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TÜM KALEMLER İÇİN KATALOG VE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP LİSTESİ İHALE DOSYAYLA BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


Dr. Cengiz KAYA
Başhekim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR