ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875756
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/501122
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 KALEM SARF MALZEME KARŞILIĞI FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI KULLANIMI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Devlet Hastanesi Yenidoğan Mh.Şehit Serkan Özaydın Sk. No:9 ODUNPAZARI- ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARISARF MALZEME KARŞILIĞI FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI KULLANIMI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/501122

1-İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mh. Şehit Serkan Özaydın Sokak No:9 ESKİŞEHİR 26060 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222374800 - 2222177236
c) Elektronik Posta Adresi : esdh.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM SARF MALZEME KARŞILIĞI FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI KULLANIMI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile 10 gün içerisinde kurulum gerçekleşecektir. İhale konusu malzemeler idarenin talebi doğrultusunda sözleşme süresince en az 6, en fazla 8 parti halinde teslim edilecektir. İdareden gelen talep yazısının tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Devlet Hastanesi Yenidoğan Mh.Şehit Serkan Özaydın Sk. No:9 ODUNPAZARI- ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler teklifleri ile birlikte Satş Merkezi Yetkili Belgesi sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilecek ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) kayıtlı olması ve (TİTUBB) `de Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylı olması gereklidir. İstekli üretici ve ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarası istekli bayi ise Ulusal bilgi bankası firma numarası verecektir. Teklif edilecek ürünlerin UBB Kapsamı dışında kalanlar belgelendirilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilecek cihaza ait Türkçe Katalog veya teknik özellikleri içeren Türkçe Doküman verilelecektir. İdarenin talebi doğrultusunda demonstrasyon yapılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Devlet Hastanesi Yenidoğan Mh.Şehit Serkan Özaydın Sk. No:9 ODUNPAZARI- ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR