ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00860730
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/394042
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 kalem cihaz (değişik miktarlarda) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No:271 Keçiören/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/394042
1-İdarenin

a) Adresi :KUŞCAĞIZ MAH. SANATORYUM CAD. NO: 271
KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125677050 - 3123568400
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.aghh@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 kalem cihaz (değişik miktarlarda)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Biyomedikal Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 Kalem olan Klinik Amaçlı Otomatik BİPAP / BİPAP ST / BİPAP S / BİPAP AVAPS Cihazı 1 (bir) ay içinde çalışır vaziyette teslim edilecek olup, 2 Kalem olan Tansiyon Aleti, Tansiyon Ölçüm Cihazı Taşınabilir Koldan Manuel Puarlı Yetişkin Cihazını 7 (yedi) gün içerisinde çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No:271 Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için;
1) İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt olmak zorundadır.
İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB/ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve sıra numarasını UBB/ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.
2)İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.
3) UBB/ÜTS kaydı olan ürün için firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesinide ihale dosyasına sunmak zorundadır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için;
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1 Kalem Bpap Cihazı için;
1- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2- Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen kapasite raporu,
3- Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
4- Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
* 1. Kalem olan Klinik Amaçlı Otomatik Bipap / Bipap St / Bipap S / Bipap Avaps / Cihazı için muayene tarihi itibari ile ve garanti kapsamında değişecek tüm yedek parçalar değiştirildiği tarih itibari ile 2 yıl garantili olacaktır. Ayrıca cihaz için ihtiyaç olunan filtreler idarenin talebi doğrultusunda garanti kapsamınca ücretsiz değiştirilecektir. Garanti kapsamı boyunca değişecek tüm yedek parçaları ücretsiz olacaktır. Garanti bitiminden sonra 8 yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi olacaktır. Yüklenici firma teklif ile birlikte 8 yıl geçerli yedek parça fiyat listesini (döviz bazında) ihale dosyasına sunulacaktır. Yedek parça fiyat listesinde belirtilmeyen tüm malzemeler ücretsiz değiştirilecektir. Teknik Şartnamenin B. Garanti, Bakım Onarım Kalibrasyon Eğitim başlığı adı altında belirtilen maddeler sözleşmeye tabidir.
* 2. Kalem olan Tansiyon aletleri muayene tarihi itibariyle 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Garanti kapsamında tüm malzemeler ücretsiz değişecektir. Teknik Şartname adı altında belirtilen maddeler sözleşmeye tabidir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Kalem Klinik Amaçlı Otomatik BİPAP / BİPAP ST / BİPAP S / BİPAP AVAPS Cihazı için ve 2. Kalem Tansiyon Ölçüm Cihazı için teklif veren istekliler;
a) Cihazın teknik özellijklerini gösteren katolog doküman vb. belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır. Cihazın teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için, teknik şartnamede yer alan tüm parametrelerin yer aldığı doküman, orijinal kullanım kılavuzu ve orjinal katalogu ihale dosyasında sunulması zorunludur. Başka bir dilde sunulan teknik dokümanlar noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
b) İhale Komisyonu tarafından, gerekli görülmesi halinde teklif edilen cihazların teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için, demonstrasyon talebinde bulunulabilir. İstekliye demonstrasyon talebi yazılı olarak yapılır. Demonstrasyon talebinin istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde istekli tarafından demonstrasyonu ne zaman ve ne şekilde yapılacağı hususunda idareye yazılı bilgi sunar.
c) İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” düzenleyerek ihale dosyasında sunacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen teknik özellikler ayrıca cihazın katalogunda da işaretlenerek gösterilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Tıbbi Cihaz alımları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastanemiz poliklinikler veznesine veya Hastanemizin Halk Bankası Opera Şubesi nezdindeki TR15 0001 2009 4130 0005 0001 59 nolu hesabına ihale dokuman satış bedeli yatırılmasını müteakip dekontla birlikte Satınalma Birimine başvuru / EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR