ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00845098
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 30.07.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/218343
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Endodonti Kliniği İhtiyacına Diş Ameliyat Mikroskobu ve 2 Kalem Gözlüklü Büyüteç Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ZBEU. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Endodonti Kliniği İhtiyacına Diş Ameliyat Mikroskobu ve Gözlüklü Büyüteç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/218343

1-İdarenin

a) Adresi

:

Saglik Bilimleri Kampüsü Esenköy 67600 Kozlu ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722613580 - 3722613590

c) Elektronik Posta Adresi

:

dishekimligi@beun.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Endodonti Kliniği İhtiyacına Diş Ameliyat Mikroskobu ve 2 Kalem Gözlüklü Büyüteç Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

BEÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Ayniyat Deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Malın tamamı ihale dokümanında istenilen özelliklerde olmak üzere sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 gün içinde teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

: ZBEU. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu Esenköy-Kozlu/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

16.08.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeterlik Belgesi teklif dosyası içerisinde verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır
2- İstekli firmalar teklif etmiş oldukları cihazlarla ilgil olarak garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı, yedek parça temini ve servis garantisini ve imalatçı firmanın vermiş olduğu 10 yıllık yedek parça ve servis temini garanti belgelerini teklifleriyle birlikte sunmalıdırlar.
3- İstekli firmalar döviz bazında yedek parça fiyat listesini teklif ile birlikte vermelidirler.
4- Garanti süresi içerisinde her türlü servis ve bakım hizmeti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-Teklif edilen ürünlerin sağlık bakanlığı ulusal bilgi bankası onaylı ürün barkod numaraları/uts kayıt numaraları ile tedarikçiler ve bayilerin bayi kayıtlarının teklif edilen her kaleme göre ayrıntılı bir şekilde belirtip teklif dosyasında bulunması zorunludur. kapsam dışı ürünler ayrıca liste halinde sunulacaktır.
2- Yerli malı belgeleri sunulacak ayrıca hangi kalemlerle ilgili olduğu ayrıca bir liste yapılarak yerli malı belge numaraları yazılacaktır.
3-15 mayıs 2014 tarih ve 29001 sayı ile resmi gazetede yayınlanan tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereği firmalara verilen tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi teklif dosyasında sunulması zorunludur. ilgili yönetmelik kapsamında ek 3 te belirtilen malzemeler ve tıtubb kapsamında olmayan malzemeler ile ilgili yetki belgesi sunulmasına gerek yoktur.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.İstekliler teklif edecekleri cihazlara ilişkin olarak “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” vereceklerdir. Bu belgede teknik şartname maddelerine tek tek ve Türkçe olarak, şartnamedeki sıraya göre hazırlanıp istekli firma tarafından imzalanıp ihale dosyalarında sunacaklardır. Bu cevaplar cihazların orijinal dokümanlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık veya eksiklik bulunması durumunda istekli ihale dışı bırakılacaktır.
2.İstekliler tarafından, teklif edilen cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik doküman ihale dosyası içinde sunulacaktır. Dokümanda teklif edilen cihazların marka ve model bilgilerin mevcut olması gerekmektedir. Orijinal teknik doküman; Cihazı üreten firma tarafından hazırlanmış olması gerekmekte olup bu doküman Türkçe veya farklı dillerde de hazırlanmış olabilir. Eğer yabancı dilde hazırlanmış ise, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılan ve noter tarafından onaylanan Türkçe tercümelerinin ihale dosyası içerisinde sunulması zorunludur.
3.İhale komisyonunca gerekli görülürse teklif edilen cihazlar ve ürünlerle ilgili olarak demonstrasyon istenebilir. İhale komisyonunca isteklilerden demonstrasyon istenmesi halinde her türlü alt yapı, donanım ve masraf istekliye ait olmakla beraber tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde komisyonun belirlediği yerde demostrasyonu sunacaklardır.
Demonstrasyon esnasında teklif edilen cihaz ve ürünler, teknik şartnamede belirtilen tüm özellik, fonksiyon ve şartları birebir karşılamalıdır. Ayrıca ihale komisyonu demonstrasyonda tereddüde düştüğü durumlarda uygun gördüğü ilgili kurum veya kuruluşlara her türlü masraf istekli tarafından karşılanmak üzere gerekli incelemeleri yaptırır. Demonstrasyon işlemlerini kabul etmeyen, sağlamayan, teklif ettikleri cihaz ve ürünleri teknik şartnamedeki özellik, fonksiyon ve şartları birebir karşılamadığı tespit edilen istekliler değerlendirme dışında bırakılacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Z.B.E.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi 67600 Esenköy/Kozlu/Zonguldak adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Z.B.E.Ü Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR