GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HST. BAŞTABİPLİĞİ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HST. BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00519462
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 29.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/579479
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Adet Hastabaşı Monitör ve 1 Adet Merkezi Monitör Sistemi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı 25 Aralık Dev.Hast. Şehitkamil/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -25 ARALIK GAZİANTEP SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU


2 Kalem Tıbbi Cihaz (Hastabaşı Monitör ve Merkezi Monitör Sistemi) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/579479

1-İdarenin

a) Adresi

:

SARIGÜLLÜK MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK BULVARI 41 27060 SARIGÜLLÜK ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

3423382525 - 3423389597

c) Elektronik Posta Adresi

:

25araliksatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

13 Adet Hastabaşı Monitör ve 1 Adet Merkezi Monitör Sistemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Deposu

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren en geç 45 (KırkBeş) takvim günü içinde cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı 25 Aralık Dev.Hast. Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati

:

20.01.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif edilen cihazların en az 2 (iki) yıl garantili olacağına dair belge ve garanti süresinin dolmasından sonraki 10 (On) yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İstekli ithalatçı ise firmasının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir 'Tedarikçi Firma Kayıt Formu' veya İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu' ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.
b) İstekli imalatçı ise firmasının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir 'Ana Bayi Bilgi Formunu ' ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.
c)İstekli yetkili Satıcı ise firmasının T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösteriri 'Bayi Bilgi Formunu 'ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.
d)İstekli teklif ettiği malın T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış 'İlaç Ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu' ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)Teklif edilen cihaza ait katalog teklif dosyasında sunulacaktır.Teknik özellikler orjinal tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanın üzerinde işaretlenmelidir.

b)Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği "teknik şartnameye uygunluk belgesi" düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır.

c) Ayrıca ihale komisyonu gerek gördüğü takdirde, teklif edilen cihazların teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için ihale sürecinde demonstrasyon talebinde bulunulabilir. İstekliye demonstrasyon talebi ve ne zaman yapılacağı bilgisi yazılı olarak yapılacaktır.Demonstrasyon talebinin istekliye bildiriminden itibaren 5 iş günü içerisinde istekli tarafından demonstrasyon yapılacaktır. Demonstrasyon için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel sektöre yapılmış olan her türlü tıbbi cihaz satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 25 Aralık Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı 25 Aralık Dev.Hast. Satınalma Birimi Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR