MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Tıbbi cihaz, sarf ve büro malzemeleri satın alınacaktır

MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050064
Şehir : Mersin / Toroslar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEY 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/437908
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 kalem muhtelif tıbbi cihaz,sarf ve büro malzemeleri mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çağdaşkent Mah. Mimar Sinan Cad. NO:75 33070 - Toroslar / Mersin
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

TIBBİ CİHAZ,SARF VE BÜRO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-MERSİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI20 kalem muhtelif tıbbi cihaz,sarf ve büro malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/437908

1-İdarenin
a) Adresi : ÇAĞDAŞKENT MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:75 33070 TOROSLAR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242241565 - 3243360890
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@mersinadsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 kalem muhtelif tıbbi cihaz,sarf ve büro malzemeleri mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Taşınır Kayıt /Demirbaş Birimi Deposu
c) Teslim tarihi : a)İdare başvurunun alınmasına müteakip en fazla (5)beş iş günü içinde muayene ve kabul işlemlerini başlatır. b)İdare tarafından muayene ve kabul işlemlerine başlanması için daha önce kurulmuş veya kurulacak olan Komisyona talimat verilir. c)İdare tarafından yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek, belirtilen yerde gün ve saatte kendisi veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir d)İhale Üzerinde kalan,Yüklenici firma, Muayene ve Kabul öncesi veya sonrasında Muayene Kabul Komisyon Üyeleri ile özel görüşme veya iletişime geçemez.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çağdaşkent Mah. Mimar Sinan Cad. NO:75 33070 - Toroslar / Mersin
b) Tarihi ve saati : 04.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
07.06.2011 tarih ve 27957 Sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı alımlarında,aday veya isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB)’a veya ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ye kaydının aranması zorunludur.Aday veya İsteklinin,teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kayd bildirimleri ihale dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB)’a veya ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ye kaydının aranması zorunludur.Aday veya İsteklinin,teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydını ihale dosyalarında sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Aday ve İstekliler tarafından teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı ürünün kendisi, katalokları,fotografları ve benzeri tanıtım meteryallerininde verilmesi komisyonca istenilmesi halinde;İstekliler bu talebi yedi(7) gün içinde karşılamak zorundadır.
b)Demonstrasyon yapılması;
1-İhale Komisyonu tarafından istenirse,
2-Kendi Kurumumuzda veya Yurt İçinde Başka bir Kurumda,
3-Yedi(7) gün içinde,
4-Komisyon Üyeleri veya İşin Uzmanları teknik kişilerce,
5-Firma Yetkilisi huzurunda normal cihazın çalışmasını göreck şekilde,
6-Demo Çalışmasına katılanlar tarafından imzalı demonstrasyon raporu tanzim edilecektir.
7-Demontsrasyon ile ilgili tüm masraflar istekli firmaya ait olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çağdaşkent Mah. Mimar Sinan Cad. NO:75 33070 - Toroslar / Mersin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR