MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Tıbbi cihaz,sarf malzeme ve laboratuvar malzemesi satın alınacaktır

MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01022429
Şehir : Mersin / Silifke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÖKSU 17.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/321553
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
33 KISIM TIBBİ CİHAZ, SARF MALZEME ve LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI -MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

33 KISIM TIBBI CİHAZ, SARF MALZEME VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI33 KISIM TIBBİ CİHAZ, SARF MALZEME ve LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/321553

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bolacalıkoyuncu Mahallesi Bolacalıkoyuncu Sokak No:434 33940 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3247141159 - 3247145603
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:33 KISIM TIBBİ CİHAZ, SARF MALZEME ve LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:33 KISIM TIBBİ CİHAZ, SARF MALZEME ve LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI -MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SİLİFKE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ (İdarenin uygun gördüğü yer)
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren Tıbbi Cihazlar İçin 2 (iki) ay içerisinde idarenin talebi doğrultusunda tek seferde alım yapılacak olup talep yapıldıktan sonra 10 (on) gün içinde yüklenici idarenin göstereceği yere ihale dokümanlarına uygun bir şekilde teslim edecektir. Teslimatlar en az bir gün önce idareye bilgi vermek kaydıyla mesai günleri içerisinde saat 08:00 ile 16:00 arasında idarenin uygun gördüğü yere yapılacaktır. Tıbbi Sarf Malzemeler ve Laboratuvar sarf malzemeleri için Sözleşmenin imzalanmasına müteakip i 12 (oniki) ay içerisinde birer ay periyotlarla ( ihtiyaç halinde birer ay periyot beklemeye gerek kalmaksızın) alım yapılacaktır. idaremizin faks veya İadeli taahhütlü sipariş yazısında istinaden yüklenici 7 gün içerisinde söz konusu ürünü ilgili depoya "raf teslimi" şeklinde teslim edecektir. Ürünlerin Raf tesliminde bütün sorumluluk yüklenici firmaya aittir. Teslimatlar mesai günleri içerisinde 08.00 ile 16.00 arasında yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanma tarihi işe başlama tarihidir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.08.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):SİLİFKE DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dair unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenen ''Satış Merkezi Yetki Belgesi '' ni ihaleye sunmak zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiıiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-)Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olacaktır. istekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürünler ile ilgili TİTUB ve/veya ÜTS 'ye kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (barkod), T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) sunacaklardır. Sağlık Bakanlığından onaylı ibaresi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler internet çıktısı olarak sunacakları bu belgelerinin üzerine hangi kalem için olduğunu belirtmek zorundadır. Belirtilmeyen belgeler değerlendirilmeyecektir.
2-)Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için sınıfının gerektiği belgeler ve bu kalemler için kapsam dışı olduğuna dair beyanlar sunulacaktır.
3-) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında olan malzemeler için CE ve benzeri belgeleri vereceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhtiyaç listesinin 2, 3, 6, 7, 16, 20, 21, 23 ve 33 numaralı iş kısımlarına teklif veren istekliler birer adet numune vereceklerdir.
İhtiyaç listesinin 15, 18, numaralı iı kısımlarına teklif veren istekliler en az üç adet numune vereceklerdir.
İhtiyaç listesinin 26 numaralı iş kısmına teklif veren istekliler yeteri miktarda numune vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR