KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz kullanımı alınacaktır

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00860504
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/433099
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
60.000 Test HPLC Varyant Analiz Kiti 60.000 Test Hemogram Kiti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 (Yeni Valilik Yerleşkesi)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KİT VEYA SARF KARŞILIĞI HPLC VARYANT ANALİZ CİHAZI VE HEMOGRAM CİHAZI KULLANIMI


Kit veya Sarf Karşılığı HPLC Varyant Analiz Cihazı ve Hemogram Cihazı Kullanımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/433099

1-İdarenin
a) Adresi : KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU CAD. NO:129 KAT: 1 İzmit /KOCAELİ İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623006000(Dahili-6444) - 2623222443
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeli@gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 60.000 Test HPLC Varyant Analiz Kiti 60.000 Test Hemogram Kiti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı Hemoglobinopati Tanı Merkezi İzmit-KOCAELİ
c) Teslim tarihi : a) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından tedarikçiye EKAP üzerinden yapılacak tebligatı takiben azami 15 (onbeş) takvim günü içerisinde, İdarenin gösterdiği yere cihaz/cihazlar kurularak geçici kabulü yapılacak ve 15 (onbeş) takvim günü denenecek, daha sonra kesin kabulü yapılacaktır. Kesin kabulün yapıldığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. b) Kitler, İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak yazılı siparişlere istinaden siparişte belirtilen miktarlar, tebligatı takiben azami 15 (onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Bu şekilde sözleşme süresi sonuna kadar alımlar peyderpey yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 (Yeni Valilik Yerleşkesi)
b) Tarihi ve saati : 04.10.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi gereği isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS’ye kayıt veya bildirimi aranacaktır. İsteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranacaktır.
2- 15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün'den "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin alınması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi gereği Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da veya ÜTS de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. İsteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü AT Belgelerini (CE/EC sertifikaları, uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Özellikle genel laboratuar amaçlı cihazlar olmak üzere Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranmayacak ve bu ürünler için üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacaktır.
b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi gereği, Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teklif edilen ilgili tıbbi cihazın www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çerçevesinde takipleri yapılacaktır. Kullanımları ve piyasaya arzları durdurulanların alımları yapılmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen cihaz ve kitlerin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunun teyit edilmesi amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orjinal katologların Türkçesini veya Türkçe tercümesininde bulunduğu orjinal katalogları , fotoğraf ve benzeri tanıtım meteryallerini ihale teklif zarfında sunacaktır.
b) İstekliler, cihazda kullanılacak reaktif ve kitlerin isimlerini, çalışma prensip ve metodlarını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu,stabilite sürelerini bildiren dökümanları ve üretici firma isim bilgilerini içeren istekli tarafından kaşeli ve imzalı belgeyi ihale teklif zarfında sunacaktır.
c) İstekliler, teknik şartname maddelerinin tümünü sırasıyla ayrı ayrı cevaplandırdıkları istekli tarafından tarafından kaşeli ve imzalı belgeyi ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.Teknik şartname maddelerinden cevap verilmeyenler şartnameye uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecek olup, teknik şartnameye verilen cevapların ise orjinal katolog veya dokümanla uyumsuzluğu halinde teknik şartnameye uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir.
d) Satın alma komisyonu eğer gerekli görürse, isteklilere yazılı olarak bildirilecek olan tarih ve saatte laboratuar birimimizde demonstrasyon yapılması istenebilecektir. İstekliler teklif vermekle bu şartı kabul etmiş sayılırlar. Ancak istekli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bir merkezde kurulu cihazı ile demonstrasyon yapmak istediğini bildirirse, bu teklif kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın Alma Birimi ( Doküman Bedeli Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ' nün Halk Bankası nezdindeki IBAN : TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21 hesabına yatırılabilir) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 75 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü' nün Halk Bankası nezdindeki IBAN : TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı-Satın Alma Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 İzmit/Kocaeli) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR