GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz, demirbaş ve sarf malzeme alımı yapılacaktır

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997432
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP DOĞUŞ 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/221415
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
53 Kalem Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Sarf Malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A Blok 1.Kat İhale Salonu (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil/Gaziantep - (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
53 KALEM TIBBİ CİHAZ, DEMİRBAŞ VE SARF MALZEME ALIMI

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Hizmetler Başkanlığı Laboratuvar biriminin ihtiyacı için 53 Kalem Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/221415
1-İdarenin
a) Adresi : Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 Şehitkâmil/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 0342-220 96 14 - 0342-220 96 22
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantep.idarimali@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 53 Kalem Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Sarf Malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının ilgili birimine veya ilgili Depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhale listesindeki (1.2.3.Kalemleri) garanti kapsamında bulunan tıbbi cihaz ve demirbaş kalemlerinin Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Hizmetler Başkanlığının ilgili birimine veya ilgili Depolarına, Sözleşmenin imzalanmasını izleyen en geç 45 (Kırk Beş) takvim günü içerisinde cihazın veya demirbaşın montajı ve kurulumu için gerekli tüm malzeme ve masraflar yüklenici firmaya ait olmak üzere bir defada tamamının montajı, kurulumu yapılarak çalışır bir şekilde teslim edilecektir. İhale listesindeki diğer sarf malzeme kalemlerinin ise yine Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Hizmetler Başkanlığının ilgili birimine veya ilgili Depolarına 12 Aylık sözleşme süresi boyunca peyder pey olarak yükleniciye sipariş edilecek ve yüklenici en geç 10 gün içerisinde ilgili birime veya ilgili depoya teslimatı yapacaktır. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A Blok 1.Kat İhale Salonu (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil/Gaziantep - (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği)
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a)-Teklif edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) üretici, İthalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
b)-Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli, ÜTS/TİTUBB barkot numarası, teklif edilen ürün SUT kapsamında ise ürüne vermiş olduğu UBB numarasını karşılayan SUT kodunu ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarasını teklif cetveline yazılacak veya bir liste halinde ihale dosyasında sunulacaktır.
c)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesi ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca kapsam dışı ürünü teklif veren firmalarca, imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen "Yerli Malı Belgesini" teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. Fotokopi olarak sunulan belge kabul edilmeyecektir.
b) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesi"nin aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından aslı idarece görülmüştür yapılmış suretini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif edeceği ürünlere ait teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı türkçe tercümeli kataloglar, fotoğraflar, broşürler vb. tanıtım materyalleri ihale dosyasında sunulacaktır. (İhale listesindeki 1.2.3.Kalemleri dışında kalan sarf malzeme ürünleri için, ihaleden sonra ihale komisyonu uzman üyelerince gerek görülmesi halinde tüm sarf malzeme kalemleri için numune istenebilecektir.)
b) İstekliler teklif edeceği ürünlere ait Teknik şartnameye cevap belgesi verecektir. (Teknik şartnameye cevap belgesi, teknik şartnamede belirtilen maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve kaşeli, imzalı bir şekilde firma yetkilisi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyasında sunulacaktır.)
c) İhale listesindeki 1.2.3.Kalemleri için ihale komisyonu gerek gördüğü takdirde, gerekli gördüğü cihaz veya demirbaş için demonstrasyon isteyebilecektir. Demonstrasyondan kaynaklanan tüm giderler istekliye ait olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Mal Alımı İhale Biriminden (A Blok 4.Kat) alınabilir. (İhale Doküman Satış Bedelinin, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Gazimuhtarpaşa Şubesi IBAN: TR58 0001 2001 4280 0005 1000 32 numaralı hesabına yatırılarak alınabilir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Mal Alımı İhale Birimi (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil/Gaziantep - (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR