TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz alınacaktır

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907825
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/610600
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kısım 14 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhale Salonu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

5 KISIM 14 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ


5 Kısım 14 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/610600

1-İdarenin
a) Adresi : BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842352729 - 2842353889
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@trakya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım 14 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanesi Ayniyat Saymanlığı gözetiminde, hastanenin ilgili birimine teknik şartnameye uygun şekilde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : T.Ü. Hastanesi Ayniyat Saymanlığı gözetiminde ilgili birimlere sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 takvim günü içerisinde kesin kabulu yapılmış şekilde teslim edilecektir. İdareden kaynaklı sebeplerden dolayı teslim süresi uzatılabilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhale Salonu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 08.01.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin tamamının UTS kaydının olduğunu, işlemlerinin tamamlandığının ve UTS kodunu gösteren belgeleri ihale teklif dosyasında sunmak zorundadırlar.
2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerle ilgili (ithalatçı veya imalatçı olmaları durumuda dahil) satış yapmaya yetkili olduklarını gösterir UTS kayıtlarını ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.(İsteklilerin bayilik başvuru ekranı çıktıları kabul edilmeyecek olup bayilik kayıtlarının tamamlandığını gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdürler.)
3. Teklif veren istekliler yukarıda yazılı şartları kabul etmiş sayılır. İhale sonrasında veya daha sonrasında evraklarında hata, UTS kayıtlarında sorun tespit edilmesi(ihale tarihi itibari ile kayıtlarının olmaması, bayilik onayının bulunmaması, sgk onayının yapılmamış olması vb.) durumunda oluşabilecek her türlü maddi zarar(sgk kesintisi vb.) yüklenici sorumluluğunda olup zararın tamamını karşılamakla yükümlüdür.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
UTS Kayıt zorunluluğu bulunmayan kalemler için;(İstekliler bu durumu ihale teklif dosyasında kaşe imzalı belge ile beyan edecek olup; aksi belirlenmesi durumunda doğacak her türlü zarar yüklenicilerden tahsil edilecektir. İhale teklif zarfı teslim eden tüm istekliler bu koşulu kabul etmiş sayılır)
1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi.
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
5-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
6-Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
- Tüm kısımlarda en az 2 yıl ücretsiz garanti olacaktır.
-1. Kısım için isteklileri ihale teklif zarfında 2 yıl ücretsiz garanti süresinden sonra "5 yıl ücreti mükabil garanti sağladıklarının belgesini " ihale komisyonuna sunmalıdırlar.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Tüm Kısımlar için teknik şartnameye madde madde cevaplar ihale teklif zarfında komisyona sunulacaktır.
-Tüm kısımlar için istekliler ürün kataloglarını dijital olarak usb bellek içerisinde ihale teklif zarfında ihale komisyonuna sunacaktır. Kataloglar basılı olarak sunulmayacaktır sadece elektronik olarak sunulacaktır.
-İdare gerek görmesi halinde ihale sonrasında demo isteyebilir. Demo tüm masrafları istekli yükümlülüğünde olarak kurumda gerçekleştirilecektir. Ekap'tan tebliği izleyen en geç 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Süresinde gerçekleştirilmeyen demo'ya ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İhale Birimi Balkan Yerleşkesi EDİRNE adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Edirne Şubesinin TR480001000097320801135002 nolu hesabına (ARDA V.D. 8590394232) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bürosu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR