ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz alınacaktır

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861878
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/446763
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KİT KARŞILĞI HEMOGLOBİN VARYANTLARI ANALİZÖR SİSTEMİ (TALASEMİ PANELİ) İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM İL SAĞ. MÜD. 2018-2019 KİT KARŞ. HEMOGLOBİN VARYANTLARI ANALİZÖR SİS.(TALASEMİ PANELİ)İHALESİ


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/446763
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:86/A ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642195500 - 3642195529
c) Elektronik Posta Adresi : corum.ism@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KİT KARŞILĞI HEMOGLOBİN VARYANTLARI ANALİZÖR SİSTEMİ (TALASEMİ PANELİ) İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ
c) Teslim tarihi : 1-Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 15.12.2019 tarihine kadar 60 günlük (2 aylık ) stoklarda yapılan talepler doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İşin süresi 425 (dörtyüzyirmibeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 15.10.2018; işi bitirme tarihi 15.12.2019 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Hastanenin yazılı isteğine göre verilen siparişe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacına göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alınabilir. 3- Mal teslimi teknik şartnamede belirtilen miktarlarda, Göğüs Hastalıkları Hastanesi Laboratuvar deposuna teslim edilecektir. 4-Son kullanma tarihine 3 ay kalan malzemeler firmaya haber verildiğinde malzeme ne kadar kalırsa kalsın 15 gün içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. Tıbbi malzemeler orijinal ambalajlarında olacak, malzeme bitimine kadar ambalaj içerisinden eksik ve bozuk çıkan miktarlar en geç bir ay içerisinde yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır. 5-Tıbbi malzemelerin kesin kabulü yapıldıktan sonra (kullanma süresi içinde) kullanılamaz olduğu tespit edildiğinde yüklenici firma kendisine haber verilişinden itibaren en geç bir ay içerisinde malzemeyi değiştirecektir. 6-Sözleşmeyi imzalayan firmalar malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB onaylı barkod numaralarını ve etiket adlarını teslimat sırasında depo yetkilisine yazılı olarak bildireceklerdir. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydı olmayan ve kurum onayını almamış ürünler yetkili idareler tarafından teslim alınmayacaktır. Depo teslimi sırasında depo yetkilisine barkod numarası yazılı olarak belgelendirilmeden teslimat yapılmayacaktır. Kurumların laboratuvar deposuna kadar olan nakliye ve hamaliye yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM)
b) Tarihi ve saati : 01.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Kitlerin ve cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli tüm teknik dokümanlar teklifle beraber verilecektir. 2-Firmalar teklif ettikleri kit ve cihazın Menşei’leri hakkında bilgi verip, belgelendireceklerdir. Kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç test'lik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir. 3-Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi: Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".......marka.......model.....cihazı ve kitleri teklifimizin Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir. 4-İstekliler Sözleşme süresi içinde bitmeyen kitler için, 31.12.2020 tarihine kadar cihazların hastanemizde kalacağını belirten belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır. 5-Teklif edilen cihazların sözleşme süresi sonunda 10 (on) yaşını geçmemiş olduğunu, yaşını, imalat tarihini ve seri numarasını gösteren belge teklif dosyasında sunulacaktır. Ancak teklif edilen cihazların sıfır cihaz olması durumunda cihazın yaşı, imalat tarihi ve seri numarasının belirtilmesine gerek olmayıp, teklif edilen cihazın sıfır cihaz olduğuna dair belge teklif dosyasında sunulacaktır. 6-İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. 7-Söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM) adresinden alınabilir. Doküman satın almak için T.C. Halk Bankası Çorum Şubesi TR45 0001 2009 3120 0005 0001 24 iban numaralı hesaba para yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No 86/A ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR