BALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi cihaz alımı yapılacaktır

BALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077113
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

BANSES 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/555206
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bandırma Devlet Hastanesi Konferans Salonu Yeni Mah. Ş. Ast. Mustafa Soner Varlık Cad. No:75 Bandırma/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI - BANDIRMA DEVLET HASTANESİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/555206

1-İdarenin
a) Adresi : YENİ MAH. Ş.AST.MUSTAFA SONER VARLIK CAD. NO:75 10200 BANDIRMA/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2667380022 - 2667380015
c) Elektronik Posta Adresi : balikesirdhs3@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BANDIRMA DEVLET HASTANESİ AYNİYAT BİRİMİ
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BANDIRMA DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU YENİ MAH. Ş. AST. MUSTAFA SONER VARLIK CAD. NO:75 BANDIRMA/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler v e bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1- Satış Sonrası hizmetler için, hizmeti verecek kuruluşlar " TS 12426 Yetkili Servisler - Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar" standardına veya " TS 13703 - Özel Servisler- Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar" standardına göre alınmış ilgili cihaz için "Hizmet Yeterlilik Belgesi"ne sahip olacak ve bu belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
2- Teknik şartnamesinde belirtilen montaj, kalibrasyon, garanti bakım onarım gibi belirtilen durumlarda teknik şartnameye göre işlem yapılacak, teknik şartnamesinde montaj, kalibrasyon, garanti bakım onarım gibi belirtilmeyen durumlarda ise İhale dökümanı kapsamında sunulan Biyomedikal Cihaz Alımı Teknik Şartname Genel Hükümler çerçevesinde işlemler yapılacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1-Bakanlığımız ilgili genelgeleri ve duyuruları gereği;
a) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait İHALE TARİHİ İTİBARİYLE geçerli olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını ve markasını da gösterir yetkili kişilerce imzalı kaşeli belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. (Barkod numaraları ve markası Birim Fiyat Teklif cetvellerinde de belirtilebilir.) Verilen ürün numarasına/barkod numarasına göre idaremizce EKAP’ta ve ya ÜTS da yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. (Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen barkod numaraları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
b) Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Kapsam dışında olduğu beyan edilen ürünler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğuna dair belge sunulacaktır.
c) Yerli Malı Belgesi sunan istekliler; Yerli Malı Belgesinin hangi kaleme ait olduğunu belirterek teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
d)15/05/2016 tarih ve 29001 sayılı Resmi gazete'de yayımlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği" EK:3 te yeralan cihazlar harinceki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünden ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'' alınması zorunludur. İstekliler İl Sağlık Müdürlüğünden almış oldukları ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi''''ni teklif zarfında sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "…… marka …… model cihaz teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklifle beraber verilecektir.
2) Tedarik edilecek cihazlara ait katalog ihale dosyası ile birlikte verilecektir. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogta işaretle belirtilecektir. Yabancı dilde katalog sunulmayacak olup, Türkçe katalog veya Türkçe onaylı tercümeli olmalıdır. 3) Teklif edilen ürünlerin uygunluk aşamasında İhale Komisyonunca talep edilmesi durumunda, belirtilen tarih ve saatte demonstrasyon yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatte demonstrasyon için gelmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BANDIRMA DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR