KONYA İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Teşhir tanzim ürünü alınacaktır

KONYA İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01172669
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

BBN HABER 19.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2020/285812
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Meram İlçe Halk Kütüphanesinin 106 kalem tanzim, teşhir ürünü alımı... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Ferhuniye mah. Alaaddin Bulvarı No:19 Selçuklu / Konya
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KONYA İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MERAM İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TANZİM VE TEFRİŞAT

Meram İlçe Halk Kütüphanesi Tanzim ve Tefrişat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/285812
1-İdarenin
a) Adresi :
Ferhuniye Mahallesi Alaaddin Bulvarı No:19 42060 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323513425 - 3323501860
c) Elektronik Posta Adresi : kutuphane42@kultur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Meram İlçe Halk Kütüphanesinin 106 kalem tanzim, teşhir ürünü alımı... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Meram İlçe Halk Kütüphanesi, Meram İlçesi, 14873 ada, 5 parsel üzerinde bulunan 3 katlı bina,
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 gün
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Ferhuniye mah. Alaaddin Bulvarı No:19 Selçuklu / Konya
b) Tarihi ve saati : 21.07.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satın alınan ürünlerin garanti süresince arızalanması durumunda ihaleyi alan firma arızanın bildiriminden en geç 24 saat içerisinde müdahale edecek ve distribitör ile olan sürecini kendisi takip edecektir. Garanti süresince arızalanan herhangi bir ürünün onarımının uzaması durumunda ihaleyi alan firma, ürünün yerine geçici olarak aynı işi görecek bir başka ürün teslim edecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İdare teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla yükleniciden numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren döküman ile fotoğraf isteyebilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Ferhuniye mah. Alaaddin Bulvarı No:19 Selçuklu / Konya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR