TERME BELEDİYESİ

Terme Belediyesi akaryakıt ve yakacak satın alacaktır

TERME BELEDİYESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01086516
Şehir : Samsun / Terme
Semt-Mahalle : FENK MAH. / TERME
Yayınlandığı Gazeteler

TERME BİLGİ 20.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/582680
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7.500 litre kurşunsuz benzin 95 oktan, 475.000 litre motorin (diğer), 15.000 kilogram kalorifer yakıtı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fenk Mahallesi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı No:1 Terme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 5. Kat Meclis Toplantı Salonu Terme/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI İÇİN AKARYAKIT VE YAKACAK ALIMI
TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI İÇİN AKARYAKIT VE YAKACAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/582680

1-İdarenin
a) Adresi : Fenk Mahallesi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı No: 1 55600 TERME/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3628761002 - 3628761168
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@terme.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 7.500 litre kurşunsuz benzin 95 oktan, 475.000 litre motorin (diğer), 15.000 kilogram kalorifer yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : İhale konusu akaryakıtlar Belediyemizin depolama sistemi olmadığından hizmet birimlerinin günlük ihtiyaçlarına göre Belediye Başkanlığımız araçlarına İlçemiz Fenk Mahallesi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı No: 1' deki Belediyemiz Hizmet binasına en fazla 10 (on) km uzaklıktaki Yükleniciye ait akaryakıt İstasyonundan direkt olarak araçlara teslim edilecektir. Kalorifer Yakıtının teslimatı Teknik Şartnamelerinde belirtilen adreslere yapılacaktır.
c)Teslim tarihi : AKARYAKIT İÇİN: Yüklenici ihale konusu akaryakıtı işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar teslim programı çerçevesinde teslim edecektir. İhale konusu akaryakıtların alımı Belediyemiz taşıtları ile iş makineleri ve jeneratörlerin ihtiyaç durumuna göre; Taşıtlar ve İş makineleri için; "akaryakıt istek fişi" karşılığında akaryakıt istasyonu pompasından taşıtlarımızın deposuna akaryakıt dolumu şeklinde yapılacaktır. Jeneratörler ve çim biçme makineleri için; ihtiyaç durumuna göre "akaryakıt istek fişi" karşılığında İdaremiz Birim Amirlerinin kontrolünde Bidonlara akaryakıt dolumu şeklinde yapılacaktır Akaryakıt istek fişi seri numaralı olacak ve alınacak akaryakıtın cinsi, miktarı, deposuna akaryakıt doldurulan taşıtın plaka numarası, akaryakıtın alındığı tarih, teslim alanın ve teslim edenin adı-soyadı imzası bilgileri içerir şekilde düzenlenecektir. Akaryakıt alımlarında "akaryakıt istek fişinin" aslı idarede kalacaktır. Teslim alma, teslim etme, muayene ve kabul işlerine ait belge, rapor ve tutanaklar idare yetkililerince düzenlenecektir. KALORİFER YAKITI İÇİN: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün itibarı ile 31.12.2020 tarihleri arasında yüklenici idarenin isteği üzerine PEYDER PEY teslim edecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Fenk Mahallesi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı No:1 Terme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 5. Kat Meclis Toplantı Salonu Terme/SAMSUN
b)Tarihi ve saati : 13.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Kısım Akaryakıt İçin;
a. İsteklinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olması halinde iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansı Belgesinin; bayii olması halinde iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş istasyonlu Bayilik Lisansı belgesi,
b. İstekli bir Akaryakıt veya Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise, teklif sahibinin hizmet yeterlilik belgesi,
c. Yetkili idareden usulüne uygun olarak alınmış İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.
2. Kısım Kalorifer Yakıtı İçin;
a. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İsteklinin Bayi olduğuna dair EPDK tarafından verilen Bayilik Lisansının aslı veya noter tasdikli örneği, Dağıtıcı ise Dağıtıcı olduğuna dair EPDK tarafından verilen dağıtıcı Lisansının aslı veya noter tasdikli örneğini ihale dosyasına koymak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Terme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR