KONYA DR. İSMAİL IŞIK YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Temizlik ve sarf malzemesi satın alınacaktır

KONYA DR. İSMAİL IŞIK YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00985679
Şehir : Konya / Meram
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA''NIN SESİ 25.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/195583
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım 37 kalem temizlik malzemesi alımı. 2. Kısım 14 kalem sarf malzemesi alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.05.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dr İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü toplantı salonu.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DR İSMAİL IŞIK HUZUREVİ Y.B.R.M. MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik ve Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/195583

1-İdarenin

a) Adresi

:

Köyceğiz Mahallesi Köyceğiz Caddesi MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323250425 - 3323250437

c) Elektronik Posta Adresi

:

osmanbaybagan@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım 37 kalem temizlik malzemesi alımı. 2. Kısım 14 kalem sarf malzemesi alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Dr İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içerisinde 1. parti malların, 15 Ekim 2019 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında ise 2. parti malların teslimi yapılacaktır. (Toplamdaki 2500 kg pamuğun 1500 kg'ı ile 6250 paket olan Hasta Alt Bezlerinin 3 250 paketi 2. partide teslim edilecek olup geriye kalan tüm mallar 1.Partide teslim edilecektir.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dr İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü toplantı salonu.

b) Tarihi ve saati

:

27.05.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhalede numune istenecek olup; iştirakçiler numuneleri ihaleyi takip eden üç iş günü içerisinde teslim edeceklerdir. (Numuneler kesinlikle elden teslim edilecektir. Posta ve kargo gibi iletişim araçları ile yapılan numune teslimatları dikkate alınmayacaktır. Numunelerin teslim edildiği ile ilgili Numune Teslim Tutanağı kurumdan istenecektir. Numune Teslim Tutanağı olmayan iştirakçiler hiç bir hak iddia edemezler.)
Sözleşme imzalanana kadar hiç bir iştirakçinin numunesi iade edilmeyecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra kendisi ile sözleşme imzalanan yüklenicinin numuneleri hiç bir şekilde iade edilmeyecek ve diğer iştirakçilerin numuneleri yazılı talep etmeleri halinde iade edilecektir.
İhale Komisyonu tarafından numunelerinin Teknik Şartnameye uygun olmadığı tespit edilen iştirakçiler (Teklif ettikleri fiyatlara bakılmaksızın.) ihale dışı bırakılacak ve ihale numuneleri Teknik Şartnameye uygun olan sıradaki iştirakçide bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne döküman bedeli yatırıldıktan sonra Dr İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dr İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR