KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik ve mutfak malzemesi satın alınacaktır

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01099933
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ GÜNDEM 13.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/641746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
89 Kalem Temizlik Malzemesi 18 Kalem Mutfak Tüketim Malzemesi Toplam 107 Kalem Temizlik ve Mutfak Tüketim Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok Kocasinan/Kayseri (Kayseri Devlet Hastanesi Kampüsü 1. Blok)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK VE MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

107 Kalem Temizlik ve Mutfak Tüketim Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/641746

1-İdarenin
a) Adresi : Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: 2 38050 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522226996 - 3522211151
c) Elektronik Posta Adresi : kayseri@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 89 Kalem Temizlik Malzemesi 18 Kalem Mutfak Tüketim Malzemesi Toplam 107 Kalem Temizlik ve Mutfak Tüketim Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri
c) Teslim tarihi : Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren peyder pey yapılacaktır. İlk parti sözleşmenin imzalandığı günden başlamak üzere 15 (on beş) gün içerisinde, idarelerle irtibata geçilerek idarelerin talebi ve stok durumuna göre teslim edilecektir. Diğer partiler yükleniciye en az 15 (on beş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile malzemelerin istemi yapılarak teslimatı yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 15 (on beş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok Kocasinan/Kayseri (Kayseri Devlet Hastanesi Kampüsü 1. Blok)
b) Tarihi ve saati : 07.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhtiyaç Listesinin: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 93, 105 ve 106 ıncı kalemlerinden en az 1 (bir) adet numune,
İhtiyaç Listesinin: 47, 49, 56, 58, 59, 60, 61, 74, 79, 82, 85, 86, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99 ve 104 üncü kalemlerinden en az 2 (iki) adet numune,
İhtiyaç Listesinin: 35, 36, 37, 38, 96,102, ve 103 üncü kalemlerinden en az 1 (bir) Rulo numune,
İhtiyaç Listesinin: 42, 43 ve 54 üncü kalemlerinden en az 2 (iki) rulo numune,
İhtiyaç Listesinin: 53 üncü kalemi için en az 6 (altı) rulodan oluşan en az 1 (bir) paket numune,
İhtiyaç Listesinin: 100, 101, ve 107 inci kalemlerinden en az 1 (bir) paket numune,
İhtiyaç Listesinin: 55, ve 92 inci kalemlerinden en az 2 (iki) paket numune,
İhtiyaç Listesinin: 68, 69, 70 ve 71 inci kalemlerinden en az 1 (bir) çift numune,
İhtiyaç Listesinin: 72 ve 73 üncü kalemlerinden ise en az 50 (elli) cm uzunluğunda en az 1 (bir) adet numune,
Teklif verme saatine kadar, teklif zarfı ile birlikte üzerinde ürünlerin adı, ihale sıra numarası yazılı bir şekilde tutanakla birlikte teslim edecektir. Numuneler; teknik şartnamede belirtildiği şekilde, teknik şartnamede değerlendirme şekli belirtilmemişse denenerek değerlendirilir.
İhtiyaç Listesinin: 3, 4, 5 ve 17 inci kalemleri için ise numune istenmeyecek olup, ürünlere ait orijinal katalogları sunulacaktır.
İhtiyaç Listesinin:
- 41. Kalemine ait ürünün TSE 5682 belgesini,
- 44. Kalemine ait ürünün TSE 13414 belgesini,
- 45. Kalemine ait ürünün TSE 11885 Sınıf 3 belgesi ve dermatolojik test raporu, eller için İrritan olmadığına dair rapor,
- 52. Kalemine ait ürünün TSE 11885 Sınıf 1 belgesi, dermatolojik test raporu, eller için İrritan olmadığına dair rapor,
- 76. Kalemine ait ürünün TSE 4495 belgesini,
- 77. Kalemine ait ürünün TSE 12039 belgesini,
- 81 Kalemine ait ürünün TSE 518 Sınıf: 2 belgesini,
- 88. Kalemine ait ürünün TSE 13773 belgesini,
İhale dosyasında sunmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 27. Nolu Oda - Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok Kocasinan/Kayseri (Kayseri Devlet Hastanesi Kampüsü 1. Blok) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR