ANKARA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BŞK.

Temizlik ve kırtasiye malzemesi alınacaktır

ANKARA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983645
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÖN CEBECİ MAH. / CEBECİ
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 19.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/191207
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34 parça Kırtasiye Malzemesi ve 35 Parça Temizlik Ürünü Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Öncebeci Mh. Ziya Gökalp Cd. No: 80 Çankaya/ANKARA (Giriş Kat İhale Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALINMASI İHALESİ
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Temizlik ve Kırtasiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/191207

1-İdarenin
a) Adresi : ZİYA GÖKALP CADDESİ No:80 06600 KURTULUŞ ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125858400 - 3125858402
c) Elektronik Posta Adresi : huzun@oib.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 parça Kırtasiye Malzemesi ve 35 Parça Temizlik Ürünü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Öncebeci Mh. Ziya Gökalp Cd. No: 80 Çankaya/ANKARA
c) Teslim tarihi : 1. Alınacak malzemelerin yükleme, boşaltma, nakliyesi ve idarenin göstereceği depoya nakli, boşaltılması ve istifli bir şekilde konulması yüklenici tarafından yapılacaktır. 2. Bütün malzemeler 1. sınıf ve istenilen özelliklerde olacaktır. 3. Teslim Yerleri: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ziya Gökalp Cd. No: 80 Çankaya/ANKARA 4. Teslimat, İdarece görevlendirilecek elemanların gözetiminde, Yüklenici firmanın elemanları tarafından İdare deposuna teslim edilecektir. 5. Teslimat, Yüklenici veya yetkili temsilcisi tarafından yapılır; nakliyeci muhatap kabul edilmez. Tahlil, nakliye ve tahliye Yükleniciye aittir. Sözleşmenin imzalandığı gün dahil olmak üzere 30 (otuz) iş günü içinde malzemeler teslim edilmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Öncebeci Mh. Ziya Gökalp Cd. No: 80 Çankaya/ANKARA (Giriş Kat İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati : 14.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sadece 1., 2., 3., 4., 18., 25., 26., 30. ve 35. kısımlar için geçerli 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince hazırlanmış "MSDS (Material Safety Data Sheet)/Güvenlik Bilgi Formları" isteklilerin teklifleri ile sunmaları zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin teknik özelliklerini belirten kataloglarını, üretici firmalarını, markalarını, modellerini, garanti sürelerini ayrıntılı bir şekilde teklifleri ekinde vermelidirler.
İdare, gerekli görürse ihale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında numune isteyebilir. Numune istendiği takdirde istekliler en geç 3 (üç) iş günü içerisinde numuneyi idareye teslim etmek zorundadır. İstekliler değerlendirme aşamasında gerekli süre içerisinde numunelerini İdareye sunamazsa değerlendirme dışı bırakılır.
52. ve 59. kalemler arasındaki toner/kartuş ürünleri kesinlikle orjinal olmalıdır. Aynı zamanda söz konusu ürünlerin teslimat aşamasında kesinlikle Distribütörden sevk edilmiş olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Çamaşır Suyu 30 Kg’lık, Sıvı El Sabunu 30 Kg’lık, El Sabunu 5’li, Yağ ve Kir Sökücü 30 Kg’lık, Oda Parfümü 500 ML Sprey, Hareketli Kağıt Havlu Rulo 6’li Koli (3,5 kilo), Püsküllü Paspas 400 Gr Adet, Rulo Tuvalet Kağıdı Koli (12’li), Bulaşık Eldiveni (Çift), Çöp Poşeti (Orta Boy) Koli (20’li), Çöp Poşeti (Ekonomik Battal) Koli (20’li), Çöp Poşeti (Battal Boy) Koli (20’li), Plastik Temizlik Kovası 10 Kg’lık, Plastik Maşrapa, Mikrofiber Temizlik Bezi Büyük Boy 50x50, WC Fırça Takımı, Bulaşık Süngeri ( Yeşil Fiber Keçeli ), Kristal Cila 20 Kg’lık, İşçi Eldiveni (Çift), Çöp Poşeti (Dökme) 20 Kg’lık, Akülü Otomatik Hijyenik Klozet Kapağı Poşeti [Totolet] Koli 30’lu, Kar Tuzu 10 Kg’lık, Şeffaf Eldiven Cerrahi Eldiven (M, L) 20’lık Koli, Çöp Poşeti End. Battal Boy Mavi, Yeşil, Sarı 20’lık Koli , Halı Şampuanı 5 Kg, Bulaşık Deterjanı 30 Kg’lık, Evsel Atık Kovası Plastik Pedallı 85 lt, Paspas Takımı Sopa Kova Uç , Paspas Ucu, Yüzey Temizleyici 750 ML Adet, Atık Pil Kutusu, Rulo Peçete Ev Tipi Koli 12’li kısımlarında %10(On ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Öncebeci Mh. Ziya Gökalp Cd. No: 80 Çankaya/ANKARA (4. Kat 410 Numaralı Oda) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Öncebeci Mh. Ziya Gökalp Cd. No: 80 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR